Výzvy na predloženie cenových ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

spracovaná v zmysle § 9, odst. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia osoby podľa § 7 (ďalej len Obstarávateľ)

Názov: Základná škola s materskou školou

Adresa: Školská 49, 010 04 Žilina

Obec (mesto): Žilina

PSČ: 010 04

Ulica: Školská 49

IČO: 37810901

Kontaktné miesto: ZŠ s MŠ, Školská 49, 010 04 Žilina

Kontaktná osoba: Mgr. Ján Majsniar

Telefón/Fax: 041/7634780

Elektronická pošta: skola@map.sk

Internetová adresa: www.zsmszavodie.sk

2. Predmet zákazky

Dodávka prvkov vnútroškolskej internetovej siete.

Špecifikácia:

a. WiFi
WiFi access point “tanierového” typu, no enterprise triedy s gigabitovým
Single Radio 450Mbps AP with PoE,
Napájanie cez ethernet kábel.

Napájanie Small Business Gigabit Power over Ethernet Injector”
– 6 ks

b. ROUTER
Dual Gigabit WAN VPN Router, includes:
Dual Gigabit Ethernet WAN ports for load balancing and business continuity
Built-in 4-port Gigabit Ethernet switch
Strong security: Proven stateful packet inspection (SPI) firewall and
hardware encryption
High capacity, high-performance, IP Security (IPsec) VPN capabilities
Intuitive, browser-based device manager and setup wizards
– 1 ks


c. CISCO switch
Catalyst Plus C2960+24TC-S 24 10/100 + 2 1000BT/SFP LAN Lite Image
P/N: WS-C2960+24TC-, 24 Fast Ethernet ports
Small Form-Factor Pluggable (SFP) and 1000BASE-T Gigabit Ethernet uplinks
IEEE 802.3af-compliant Power over Ethernet (PoE)
LAN Base or LAN Lite IOS® Software feature set
SmartOperations tools that simplify deployment and reduce the cost
of network administration
EnergyWise technology to manage energy consumed by connected devices
An enhanced limited lifetime hardware warranty (E-LLW), providing
next-business-day replacement
– 1 ks


d. Patch káble
Patch kabel 1m , UTP , Cat5e , RJ45, šedý.
– 48 ks

e. Zálohovací zdroj s integrovanou prepäťovou ochranou
Back-UPS ES 700VA CyberFort
– 1 ks


f. Prepäťová ochrana

– 3 ks

3. Typ objednávania

Plnenie bude realizované na základe objednávky.

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Nie je možné.

5. Variantné riešenie

Neumožňuje sa.

6. Miesto dodania predmetu zákazky

ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina

7. Lehota dodania zákazky

Do 15.02.2015

8. Lehota, miesto a forma predkladania ponúk

Uchádzač doručí svoju písomnú ponuku do 29.01.2015, v čase do 14,00, na adresu Základná škola s MŠ, Školská 49, Žilina. Cenu uvedie uchádzač v EUR s DPH.

9. Možnosť predloženia variantných riešení:

NIE

10. Podmienky financovania zákazky

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na základe predloženej faktúry do 14 dní po jej doručení.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk

Jediným kritériom je najnižšia cena.

12. Predpokladaná cena zákazky:

Predpokladaná cena zákazky je 2 600 € bez DPH.

13. Lehota viazanosti ponúk:

28.02.2015

14. Použitie elektronickej aukcie

Nepoužije sa.

Mgr. Ján Majsniar

riaditeľ školy

Výzva na predkladanie ponúk na stavebné práce

spracovaná v zmysle § 9, odst. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia osoby podľa § 7 (ďalej len Obstarávateľ)

Názov: Základná škola s materskou školou

Adresa: Školská 49, 010 04 Žilina

Obec (mesto): Žilina

PSČ: 010 04

Ulica: Školská 49

IČO: 37810901

Kontaktné miesto: ZŠ s MŠ, Školská 49, 010 04 Žilina

Kontaktná osoba: Mgr. Ján Majsniar

Telefón/Fax: 041/7634780

Elektronická pošta: skola@map.sk

Internetová adresa: www.zsmszavodie.sk

2. Predmet zákazky: Oprava podlahy chodby a vestibulu školy, oprava podlahovej krytiny ( školská chodba + vestibul – homogénna PVC podlahová krytina hrúbky minimálne 2mm, trieda odolnosti min. 43 ).

Požiadavky na vykonanie prác:

  1. Obhliadku a zameranie priestorov je možné v pracovných dňoch od 7,00 do 15,00.
  2. Práce je možné vykonávať len v dňoch mimo vyučovania.

3. Typ objednávania

Plnenie bude realizované na základe objednávky.

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Nie je možné.

5. Variantné riešenie

Neumožňuje sa.

6. Miesto dodania predmetu zákazky

ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina

7. Lehota dodania zákazky

Do 31.01.2015

8. Lehota, miesto a forma predkladania ponúk

Uchádzač doručí svoju písomnú ponuku do 29.01.2015, v čase do 9,00, na adresu Základná škola s MŠ, Školská 49, Žilina. Cenu uvedie uchádzač v EUR s DPH.

9. Možnosť predloženia variantných riešení:

NIE

10. Podmienky financovania zákazky

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na základe predloženej faktúry do 15 dní po jej doručení.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk

Jediným kritériom je najnižšia cena.

12. Predpokladaná cena zákazky:

Predpokladaná cena zákazky je 7 300 € bez DPH.

13. Lehota viazanosti ponúk:

28.02.2015

14. Použitie elektronickej aukcie

Nepoužije sa.

15. Ďalšie informácie

Obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku, o čom budú uchádzači písomne vyrozumení.

Mgr. Ján Majsniar

riaditeľ školy

Putujeme po Slovensku

A prišli znova

Kto ?

Naši obľúbení hudobníci Jarko Gažo a Radko Pažej.

Doniesli nám veľkú dávku radosti, veselosti, pekných pesničiek a dobrej nálady. Učiť sa o Slovensku takouto zábavnou formou je najlepšia cesta k získavaniu trvalých vedomostí.

Nám štvrtákom sa to podarilo aj vďaka projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU v rámci aktivity Moje bydlisko už pre mňa nie je záhadou.

Prostredníctvom veselých pesničiek sme skúmali reálny svet, v ktorom žijeme – blízke alebo menej vzdialené okolie domu, školy, obce či mesta alebo regiónu. Zapamätali sme si veľa o riekach, mestách, horách pohoriach, jaskyniach ako aj o hradoch a zámkoch na Slovensku. Pesničky nás utvrdili aj v tom, že si máme vážiť našu prírodu. Aby sme ich mohli zaspievať s hudobníkmi, mohli sme si slová prečítať na videoprojekcii, kde nám ukázali aj nádherné miesta našej rozprávkovo-krásnej krajiny. Ďakujeme za zážitok!

Veselé písmená

V rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, pokračujeme v aktivite Chcem vedieť, o čom čítam na hodinách slovenského jazyka a literatúry v prvom ročníku.

Opäť sme sa zamerali na hlasné čítanie učiteľa žiakom, ktoré si deti veľmi obľúbili. Deťom sme prečítali detské knihy od spisovateľov: Mária Ďuríčková – Zlatá brána, Mária Števková – Abeceda pre Barborku, Eva Javorovičová – Moja prvá abeceda,Václav Šuplata – ABECEDA.

Pomocou básní ,rozprávok, piesní, rečňovaniek, povedačiek a hier sme rozširovali

slovnú zásobu žiakov.

Žiaci spoznali pojmy ľudovej slovesnosti: ľudové povedačky, rečňovanky, ľudové hry detí,ľudové rozprávky a ľudové piesne.

Precvičovali sme i nácvik čítania s porozumením. Žiaci tvorili vety podľa zadania, identifikovali slová súvisiace i nesúvisiace s textom, vytvárali a čítali slová z daných písmen, prerozprávali rozprávky s využitím daných slov, čítali a vymýšľali slová s rovnakým slovotvorným základom.

Na hodinách sme sa venovali i tvorivej činnosti žiakov. Žiaci vytvorili veľmi pekné projekty na každé písmenko abecedy a zároveň si pri svojej tvorbe rozširovali slovnú zásobu pomocou obrázkov k danému písmenku. Projekty sú veľmi nápadité, farebné a zdobia triedu, v ktorej sa žiaci učia.

Našu aktivitu Chcem vedieť, o čom čítam, sme ukončili testom na čítanie s porozumením.

Návrat do kuchyne prababičiek

Aktivita bola realizovaná v rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Každé dieťa sa rado motká po kuchyni, keď sa v nej niečo kuchtí. Rozvoniava to a láka všetkými zmyslami. Najlepšie je však aj tak u starej mamy cez prázdniny. Uvarí to, čo nám na očiach vidí. Stačí si len povedať.

Aj my sme si povedali, že si vyskúšame svoje kuchárske schopnosti. V rámci predmetu Regionálna výchova sme sa jedného dňa pustili do varenia. Prekutrali sme recepty starých mám a prababičiek a našli sme niečo vhodné pre nás.

Keďže v minulosti bolo okolie Žiliny chudobným krajom, ľudia najčastejšie varili zo surovín, ktoré si dopestovali doma. Väčšinou to bolo zo zemiakov a kapusty. Na prilepšenie upiekli chlieb a nikdy nechýbali buchty alebo niečo sladké. V hornatých oblastiach stredného Slovenska sa chovalo veľa oviec, preto si ľudia vedeli prilepšiť svoj jedálny lístok aj bryndzou.

A tak sme medzi receptami našli pupáky a bryndzovú pomazánku. Rozdelili sme si úlohy a pustili sa do práce.

Žiaci 4.A do veľkej misy vysypali bryndzu a postupne pridávali ďalšie suroviny. Najprv maslo, potom cibuľu a na záver trošku kyslej smotany na zjemnenie. Veru, vymiešať také veľké množstvo nebola hračka. Ešte, že nás je toľko. Každú chvíľku miešal niekto iný, lebo z takej namáhavej práce nás ruky riadne rozboleli.

Na opačnej strane triedy zas žiaci zo 4.B pripravovali suroviny na výrobu pupákov. Niekde to volajú opekance alebo bobáľky. Najprv nakrájali rožky, zaliali to mliekom s rozpusteným maslom, nasypali cukor a mak. Aj tu bolo miešanie náročné, lebo bolo treba pripraviť veľa pupákov pre toľko jedákov.

Potom sme sa pustili s chuťou do jedla. Opekance sa nám vydarili znamenite, lebo sa po nich len tak zaprášilo. A bryndzová pomazánka natretá na rožkoch nám chutila rovnako dobre. Škoda len, že v jedálni sme mali potom problém zjesť obed, také sme mali totiž plné brušká.

Spojenie minulosti a súčasnosti

Aktivita bola realizovaná v rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Po čase sa žiaci 4. ročníka opäť rozhodli navštíviť Staničku Záriečie, v rámci projektu z predmetu Regionálna výchova. Čakala na nás nová zaujímavá aktivita spojená s maľovaním na tričká.

V úvode sme sa porozprávali o čičmianskej výšivke a maľbe na dreveniciach v Čičmanoch. Nakoľko sme sa tejto téme venovali nedávno v rámci tematického dňa Kroje, bola nám téma dosť blízka. Tento krát sme však spojili minulosť so súčasnosťou. Ornamenty z obce Čičmany inšpirovali návrhárov, ktorí použili vzory na oblečenie našich športovcov na Zimných olympijských hrách 2014 v Soči. Ani my sme sa nedali zahanbiť a navrhovali sme jeden motív lepší ako druhý.

Potom sme sa s vervou pustili do maľovania tričiek. Maľovali sme farbami alebo fixkami na textil. Každý sa snažil do svojich návrhov vložiť vlastnú fantáziu, aby jeho model bol najlepší. Mnohí z nás navrhli nové vzory, ktoré by sa určite našim olympionikom na ich oblečení páčili.

Na záver sme usporiadali módnu prehliadku, kde dominovali chlapci. Maľovali iba fixkami a keďže väčšina tričiek sa musela ešte sušiť, nakoľko sa použili farby na textil, mali šancu ukázať svoje umenie na móle. Nemuseli sa hanbiť, skvelo sa vyrovnali modelkám a ich predvádzaciemu umeniu.

Zistili sme, že minulosť nás stále ovplyvňuje, že to, čo je staré, nemusí byť zlé a nepotrebné. Spojiť minulosť so súčasnosťou vôbec nie je ťažké, dokonca sa aj v zahraničí môžeme pochváliť našimi krásnymi ornamentmi z obce, ktorá patrí do nášho regiónu. Myslíme si, že každý pocítil v sebe trochu hrdosti, keď na najvyššom stupni víťazov videl Nasťu Kuzminovú a na jej oblečení motívy reprezentujúce žilinský región.

Čo skrývajú stodoly a truhlice?

Aktivita bola realizovaná v rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Ktoré dieťa nie je zvedavé? Ktoré dieťa sa nerado prehrabáva v šatníku, skrini alebo na povale medzi starými vecami?

My, žiaci 4.A triedy sme dostali za úlohu z regionálnej výchovy nájsť doma alebo u starých rodičov veci, ktoré sa kedysi bežne používali a teraz sú odložené niekde v truhlici alebo stodole, či na povale. Postupne sme v škole nazbierali dostatočné množstvo predmetov z obdobia našich starých mám a mohli sme sa pustiť do práce. V škole sme nainštalovali výstavu z donesených vecí, ktoré dýchali históriou a dávnou minulosťou. Pozvali sme aj žiakov iných tried, aby sa oboznámili so životom našich predkov. Naše pozvanie prijali malí škôlkari, prváci, druháci a žiaci tretích ročníkov. Výstava ich zaujala, nie každý má totiž možnosť, vidieť takéto predmety a dokonca si ich podržať aj v ruke.

Medzi prinesenými vecami nechýbali nádherné ručne vyšívané obrusy, ktoré kedysi zdobili stoly našich prababičiek, maľované vázičky, džbániky, kanvice, obrazy, ktoré zas zdobili poličky a steny.

Zaujali nás aj úžitkové predmety, ktoré slúžili na rôzne účely. Niektoré sme videli po prvý krát a nepoznali sme ani ich názvy. Napríklad ručnú vŕtačku, osličku, ktorá bola v púzdre z kravského rohu, omáčkovník, hoblík … Pani učiteľka nám vysvetlila, načo slúžili a ako sa používali. Medzi vecami sme videli aj dierovanú drevenú varešku, ktorá sa používala na vyberanie halušiek z vody, staré nožnice, ktoré boli pre škôlkarov a prvákov dosť ťažké. Udržať v ruke mali problém aj starý mlynček na mak.

Sme radi, že veci dýchajúce históriou žiakov zaujali, že sa zaujímajú o život našich predkov a v budúcnosti si budú takéto veci vážiť a budú vedieť oceniť ich duchovnú hodnou. 

Tematický deň Kroje

Aktivita bola realizovaná v rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Naši predkovia nám zanechali krásne dedičstvo v podobe krojov a ľudovej hudby. Na hodine regionálnej výchovy v 4. ročníku sme mali možnosť spoznať túto nádheru. Oboznámili sme sa s krojmi terchovského a čičmianskeho regiónu.

Na úvod sme si pozreli interaktívnu prezentáciu, v ktorej sme sa oboznámili s týmito regiónmi jednak z pohľadu geografického, ale aj folklórneho. Prezentácia bola pútavá, obsahovala veľa zaujímavých obrázkov, z ktorých sme sa dozvedeli mnoho nových informácií o architektúre, ale najmä o krojoch v Terchovej a Čičmanoch. Naučili sme sa, že kroje sa delili na ženské, mužské, mládenecké a dievčenské. Zaujímavosťou pre nás bola informácia, že ženy si po vydaji museli svoje vlasy schovávať pod čepiec alebo šatku, iba slobodné dievčatá mohli nosiť vrkoč. Taktiež sme sa naučili pomenovať jednotlivé časti ženského a mužského kroja. Vieme, čo je to oplecko, kopytco, parta, grgule, lajblík, huňa a  ďalšie. Dozvedeli sme sa, že partu nosili nevesty na hlave počas svadobného obradu, až kým ju nezačepčili. V Terchovej nosila vydatá žena šatku. Kroje boli veľmi chudobné a jednoduché. V Čičmanoch si vydaté ženy zapletali vlasy do tzv. grgulí, nato si dávali čepček a zakryli to nádhernou vyšívanou podvikou. Výšivka bola na čičmianskych krojoch nádherná. Hýrila rozmanitými vzormi a farbami. Najčastejšie sa používala oranžová, červená a žltá farba. Traduje sa, že v dedine sa nikdy nenašli dva rovnaké kroje, pretože každá žena vložila svoju fantáziu do výšiviek, a tak boli kroje unikátne. Možno práve preto, že to bol veľmi chudobný kraj, snažili sa ľudia aspoň bohatými výšivkami na krojoch spestriť a obohatiť svoj ťažký a biedny život. Čičmany sú známe však aj svojimi maľovanými drevenicami. V minulosti ich postihli tri veľké požiare, ale aj napriek tomu sa drevenice zachovali až do dnešných dní.

Na nasledujúcej hodine sme na internete získavali ďalšie informácie o krojoch, aby sme potom bez problémov mohli vymaľovať omaľovánku, v ktorej sme zúročili získané informácie. Veru, nebolo ľahké nakresliť tak náročnú čičmiansku výšivku. Získané informácie sme si potom overili vypracovaním testu v programe Alf. Musíme sa pochváliť, že sme to zvládli veľmi dobre. 

Čítame s radosťou

Aktivita Chcem vedieť, o čom čítam pokračuje aj naďalej a je realizovaná v rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého – Modernizácia vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Aktivity a činnosti realizujeme v 1. až 4. ročníku, hlavne v rámci hodín slovenského jazyka , slohu a čítania. Učíme sa správnu techniku čítania, učíme sa čítať interpunkčné znamienka aj predložky so slovom, intonáciu viet. Od 2. ročníka sa venujeme okrem textov v učebniciach aj mimočítankovej literatúre. V škole aj doma sme prečítali Danku a Janku, Opice z našej police, Junácku pasovačku, Smelého zajka a iné rozprávkové knihy. Pre zdokonalenie čítania používame a pracujeme s detskými časopismi VRABČEK, MAXÍK a FIFÍK. Každý mesiac štvrtáci súťažia v rýchlostnom čítaní. Žiaci absolvovali testovanie úrovne čítania v spolupráci s pedagogicko- psychologickou poradňou. Samozrejme, že sa venujeme aj čítaniu s porozumením, a to aj na iných vyučovacích predmetoch /matematika, prírodoveda, vlastiveda/. Analyzujeme so žiakmi zadania úloh, kladením otázok zisťujeme pochopenie textu. Žiaci vymýšľajú otázky k textom aj samostatne, tvoria rôzne doplňovačky, tajničky , hádanky a krížovky. Na hodinách pracujeme aj s obrazmi slovenských spisovateľov pre deti, ktorých žiaci spoznávajú. Na hodinách slovenského jazyka využívame aj nástenné tabule na vybrané slová, hlásky a slovné druhy.

Na hodinách čítania si deti obľúbili hlasné čítanie učiteľa, dramatizované čítanie a iné zábavné formy čítania textu.

Našim cieľom je podporovať u detí čitateľskú gramotnosť a vzťah ku knihám.

Tematický deň Hrady

Aktivita bola realizovaná v rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého- Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

V rámci regionálnej výchovy sa uskutočnil v triedach 4.ročníka tematický deň pod názvom Hrady. Ako napovedá názov, bol venovaný našim hradom, ich minulosti, významu a všetkému, čo k tomu patrí.

V úvode si žiaci overili svoje doterajšie vedomosti o hradnom živote formou interaktívnej prezentácie. Zopakovali si aké zaujímavosti sa nachádzajú na rôznych svetových stranách od Budatínskeho hradu, aké remeslá boli potrebné pre život na hrade, prečítali povesť a vypracovali úlohy vyplývajúce z textu.

Následne vypracovali pracovný list, ktorý mal niekoľko úloh. Prvá bola zameraná na erby našich regionálnych panovníkov. Dokonca si navrhli svoj vlastný erb. Mnohým robilo problém vybrať, zjednodušene a výstižne nakresliť do erbu to, čo ich vystihuje. Porozprávali sa o živote Žofie Bosniakovej a v ďalšej úlohe sa zahrali na hradných maliarov. Pomocou štvorčekovej siete prekreslili jej dobový portrét. Na naše prekvapenie sa žiaci ukázali ako výborní maliari. Svoje maliarske zručnosti preukázali aj v úlohe, kde navrhli vlastný džbán podľa predlohy z nájdených črepov keramiky na hrade Strečno. Najviac sa potrápili pri vypracovaní vedomostného kvízu o hrade Strečno.

V závere tematického dňa si v diskusii navzájom porovnali svoje získané vedomosti a vymaľovali omaľovanky s hradnou tematikou. Deti zhodnotili, že taký zaujímavý deň by si rady zopakovali. 

Čítanie s prvákmi

V rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, i v prvom ročníku na hodinách slovenského jazyka a literatúry pracujeme na aktivite Chcem vedieť, o čom čítam.

Hoci žiaci prvého ročníka ešte len spoznávajú hlásky a písmená našej abecedy, ku knihám majú veľmi kladný vzťah.

Hlasným čítaním učiteľa na jednotlivých hodinách boli žiakom prečítané detské knihy od spisovateľov : Ľudmila Podjavorinská – Už ho vezú ! , Ján Smrek – Maľovaná abeceda, Krista Bendová – Bola raz jedna trieda, Viera Držková – Maľované písmená, Libuše Pečonková- Hovoriace písmenká a slabiky, Mária Ďuríčková – Zlatá brána.

Pomocou vtipných básničiek sme rozširovali slovnú zásobu žiakov, učili sme deti tvoriť vety, rýmy na slová z básní. Žiaci dopĺňali vynechané slová z veršov a vlastnými slovami reprodukovali obsah básní.

Knihy sa žiakom veľmi páčili. Spoznali pojmy ako spisovateľ, kniha, časopis, leporelo, ilustrácia, báseň, básnik, nadpis, rozprávka, hádanka, rečňovanka, povedačka.

Ďalej sa na vyučovacích hodinách zameriavame na nácvik plynulého čítania slabík, slov so správnou výslovnosťou, slovným prízvukom a intonáciou. Zameriavame sa na nácvik plynulého čítania jednoduchých viet a krátkeho textu s porozumením. Učíme žiakov orientovať sa v texte, vyhľadávať slová, slovné spojenia, správne odpovedať na otázky, ktoré sa viažu k textu. Žiaci vyhľadávajú informácie, ktoré sú v texte uvedené priamo i nepriamo.

Na hodinách slovenského jazyka a literatúry zdokonaľujeme nácvik techniky čítania, ale zameriavame sa i na to , aby žiaci rozumeli tomu, o čom čítajú.