Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2019 pobeží už jeho 5. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

Závodskú dvanástku“, ako sme nazvali našu školskú akciu, uskutočníme v utorok 24.9.2019. Žiaci absolvujú dvanásťminútový štafetový beh. Pridáme aj skákanie cez švihadlo a pokúsime sa prekonať minuloročný výkon.

Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

V súvislosti s novelou Zákona č. 544/2010 Z. z. (s účinnosťou od 1.1. 2019) o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa okrem iného týka aj poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledovné skutočnosti:

  1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle horeuvedeného zákona sa poskytuje:
  • Všetkým deťom, ktoré navštevujú ZŠ
  • Deťom, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ
  • Deťom, ktoré navštevujú MŠ vo veku 2 – 5 rokov a sú v HN
  1. Výška dotácie na stravu sa poskytuje vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a súčasne odobralo obed. Obidve podmienky musia byť splnené!
  1. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka bude uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina (viď príloha zápisného lístka stravníka, ďalej len ZL).

Účet školskej jedálne – IBAN: SK49 5600 0000 0003 0367 4002, variabilné symboly stravníkom ostávajú pôvodné, pri platbe treba uvádzať meno dieťaťa (nie zákonného zástupcu) + trieda. Pri ukončení stravovania v našej ŠJ alebo pri vzniknutom väčšom preplatku na konci školského roka si zákonný zástupca písomne požiada o vrátenie preplatku (tlačivo je na stránke školy/školská jedáleň).

Dôležité oznámenie: Žiadosť o schválenie preddavku na úhradu za neodhlásenú stravu bola na 20€. Vzhľadom na to, že občianske združenie Podporme vzdelávanie v Závodí schválilo preddavok vo výške 10€, nechávame na uváženie rodiča, akú sumu pošle do 30.8.2019. Z tohto preddavku sa bude odpočítavať mesačne doplatok  podľa vekových kategórií (viď príloha ZL) a obed v plnej výške (náklady na nákup potravín + režijné náklady/deň) ak dieťaťa/žiak nebude prítomný  na výchovno-vzdelávacom procese a obed si včas neodhlási, alebo dieťaťa/žiak sa  zúčastní na výchovno-vzdelávacom procese a obed si neodoberie.

Ak sa výška zaplateného preddavku zníži u I. a II. stupňa na 3,-€ a u žiakov v športových triedach na 6,-€, bude zákonný zástupca upozornený na jej doplatenie.

  1. Povinnosťou zákonného zástupcu je odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase (v pracovný deň vopred do 14.00h osobne alebo telefonicky na tel. čísle: 041/ 72 324 50 a v prípade ochorenia dieťaťa cez víkend v pondelok najneskôr do 7,00h – telefonicky). V prvý deň choroby dieťaťa, ak si zákonný zástupca nestihne včas odhlásiť stravu, môže si odobrať obed do obedára, ale za tento obed uhradí stravné v plnej výške. V ďalšie dni je zakázané odoberať stravu do obedára z dôvodu podpory výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom zariadení. Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje.
  1. Dieťa/žiak bude na stravu prihlásený len za základe vypísaného, podpísaného a odovzdaného „Zápisného lístka stravníka podľa Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zápisný lístok je zverejnený aj na tejto stránke v časti Školská jedáleň/Tlačivá, alebo v časti Tlačivá na stiahnutie.

 Zápisný lístok treba odovzdať najneskôr do 30.augusta 2019! V prípade osobitného stravovania (diétne stravovanie) sa treba informovať priamo v ŠJ. Sú 2 druhy osobitného stravovania:

* bezlepková diéta – dovážaná so ŠJ Martinská

* osobitné stravovanie – rodič si zabezpečuje stravu denne sám donáškou stravy do ŠJ, ŠJ stravu len vydáva.

V obidvoch prípadoch musí byť potvrdenie od odborného lekára.

Odporúčame sledovať stránku školy, kde sú zverejňované všetky dôležité oznamy a potrebné tlačivá školskej jedálne.

 

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,
17.9.2019 (utorok) sa o 16:00 uskutoční rodičovské združenie a voľba do Rady školy ZŠ s MŠ Školská 49.

Účasť je nutná.

Dôležité upozornenie pre stravníkov

Od 1.9. 2019 dochádza k zmene systému na odoberanie stravy v našej školskej jedálni z dôvodu prijatia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom stravovaní – zabezpečenie obedov pre všetkých žiakov ZŠ.

Súčasný systém na odoberanie stravy (čipové kľúče) už nie je možné použiť na nový systém – dotácia stravy (súčasný softvér nie je možné ďalej rozšíriť a nie je zabezpečený jeho servis). Z uvedeného dôvodu bude od 1.9. 2019 súčasný systém zrušený a nahradený novým komplexným systémom, ktorý bude prepojený s evidenciou dochádzky všetkých žiakov na vyučovanie v škole.
Súčasné čipy škola odkupovať od žiakov už nebude.

A.Závodská, vedúca ŠJ
J. Majsniar, riaditeľ školy.

Triedime odpad

Odpad. Tvoríme ho všetci, je všade okolo nás. Čo s ním? Ako sa ho čo najrýchlejšie a správne zbaviť?
Triediť!
Triedený odpad sa dá rýchlejšie zlikvidovať.
Triediť odpad sa rozhodli aj žiaci a zamestnanci našej školy. Na chodbách sú rozmiestnené nádoby na triedenie odpadu- plasty, papier, nápojové obaly.

Začiatok školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 2.9.2019 o 8:00 hod. na školskom dvore ZŠ s MŠ Školská 49 Žilina.

Oznámenie školskej jedálne

Dňa 2.9.2019 sa varí len pre deti MŠ, od 3.9.2019 sa bude variť už aj pre deti ZŠ pre všetkých prihlásených stravníkov na základe ZL.

Každý stravník v prípade záujmu o stravovanie od septembra 2019 v našej školskej jedálni sa môže prihlásiť na stravovanie na základe vypísaného zápisného lístka stravníka (ZL), ktorý je zverejnený na stránke školy/školská jedáleň/tlačivá alebo si ho môžete vyzdvihnúť v kancelárii tajomníčky ŠJ, kde si ho priamo aj vypíšete a odovzdáte od 27.8.2019 do 30.9.2019 v čase od 8,00h do 14,00h alebo oskenovaný zaslať na adresu: tajomniksj@zsmszavodie.sk (platí to len pre stravníkov, ktorí v júni neodovzdali ZL).

Prosíme Vás, aby ste si skontrolovali, či ste už zaslali zálohu na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie vo výške 20,-€ na jedno dieťa na účet ŠJ: IBAN – SK49 5600 0000 0003 0367 4002, do poznámky pre prijímateľa prosíme uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa.

Anna Závodská, vedúca ŠJ
041/723 24 50

Voľné pracovné miesto

Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina – Závodie oznamuje voľné pracovné miesto:

Pracovná pozícia: Asistent učiteľa

Úväzok: 1,0

Predpokladaný termín nástupu: 02.09.2019

Základné požiadavky: Kvalifikačné predpoklady, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte v termíne do 19.07.2019 na e- mailovú adresu: skola@map.skpísomnou formou na adresu: Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina alebo osobne riaditeľovi školy.