Školský ples

Srdečne Vás pozývame na tradičný školský ples, ktorý sa bude konať 2. februára 2019 o 19:00 h v kultúrnom dome v Závodí.

Predaj vstupeniek bude v stredu 19. decembra 2018 od 7:30 do 8:00 v riaditeľni školy.

Kontakt info: Elena Polkorábová, 0911 546 564, polkorabka@gmail.com.

Triedime odpad

Odpad. Tvoríme ho všetci, je všade okolo nás. Čo s ním? Ako sa ho čo najrýchlejšie a správne zbaviť?
Triediť!
Triedený odpad sa dá rýchlejšie zlikvidovať.
Triediť odpad sa rozhodli aj žiaci a zamestnanci našej školy. Na chodbách sú rozmiestnené nádoby na triedenie odpadu- plasty, papier, nápojové obaly.

Aby nádoby v triedach boli pre žiakov ,,pútavé”, vedenie školy sa rozhodlo vyhlásiť súťaž o najzaujímavejší vzor nádoby na separovaný zber. Druhá súťaž je o najaktívnejšiu triedu v separovaní.
Víťazný návrh a trieda budú ocenené vedením školy!

Odhlasovanie stravy pred Vianocami

Oznamujeme stravníkom ŠJ pri ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina, že stravu si môžu odhlasovať do 17.12.2018 (pondelok) do 14,00h. z dôvodu uzavretia prevádzky počas vianočných prázdnin a koncoročného vyúčtovania režijných nákladov ŠJ zriaďovateľovi – Mestskému úradu.

Strava sa bude odhlasovať len do hore uvedeného termínu!

Prosíme o pochopenie a zároveň žiadame každého stravníka, ktorý má záujem sa ešte niektorý deň odhlásiť do 21.12.2018, aby to urobil včas cez internet alebo cez odhlasovacie zariadenie. Hore vypísaný termín platí pre stravníkov ZŠ aj MŠ, aj pre stravníkov, ktorí sa odhlasujú cez internet. Po tomto termíne nebudú akceptované ani odhlasy cez internet!

Stravníci, ktorí sú evidovaní v hmotnej núdzi a stravníci, ktorým hradí stravu MŠK Žilina sa môžu odhlasovať len do 10.12.2018 do 14,00h.
z dôvodu vyúčtovania HN Úradu práce a z dôvodu vyúčtovania MŠK Žilina.

V prípade, že stravník sa neodhlási vopred v stanovenom termíne a nebude si môcť vybrať obed priamo v ŠJ, môže si odobrať obed do obedára!

Úspešne v grante Nadácie Kia Motors Slovakia – Digitálna učebňa

S radosťou sme na ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí  prijali správu, že Nadácia Kia Motors Slovakia podporila našu žiadosť o grant pod názvom Digitálna učebňa.

Vďaka grantu sme získali interaktívnu tabuľu s príslušenstvom do digitálnej učebne a 15 tabletov na elektronické testovanie i prístupové údaje pre učiteľov a žiakov školy na program Smartbooks – inteligentný učiteľ. Slúži predovšetkým žiakom na domácu prípravu a učiteľom na on-line testovanie či motiváciu v rámci vyučovania. Osem učiteľov školy sa zúčastnilo vynikajúceho školenia o využívaní softvéru Smartbooks v Terchovej, aby mohlo následne nielen využiť získané vedomosti vo vyučovacom procese, ale aj informovať ostatných učiteľov na škole o možnosti testovania či spôsoboch využívania daného softvéru. Našou snahou je skvalitniť vyučovanie monitorovaním a hodnotením úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov – najmä v predmetoch matematika, informatika, fyzika a anglický jazyk. Bude sa tak diať vzájomnou konzultáciou učiteľov, elektronickým testovaním či porovnávaním výsledkov a následne aj rozšírením záujmu na ostatné vyučovacie predmety. Poďakovanie patrí koordinátorke projektu Eve Kubovej za vypracovanie grantu a jej koordináciu počas realizácie grantu.

Je našou víziou zachovať si pozíciu v prvej desiatke najlepších škôl na Slovensku.

Čo je nové vo výstavbe ďalšieho školského ihriska?

1. Ohlásili sme stavbu na stavebný úrad.
2. Pracujeme na stavebnej dokumentácii.
3. Materiálnu pomoc ponúklo zatiaľ 7 rodičov ( kamenivo, štrky, stavebný materiál, betón, riadenie stavby), finančnú pomoc prisľúbili 3 rodičia,
4. Finančnú pomoc ponúklo naše občianske združenie Podporme vzdelávanie v škole v Závodí,
5. Do konca kalendárneho roka vyhlásime finančnú zbierku pre rodičov.
6. Potrebujeme – prosíme o pomoc so stavebnými mechanizmami pri výkopových prácach a pri zhutnení podkladu (zatiaľ nemáme zabezpečené ).

Prosíme Vás o pomoc a predbežné uvedenie oblasti, v ktorej viete pomôcť pri výstavbe ihriska.
V prípade ochoty akokoľvek pomôcť kontaktujte:
pani Gabrielu Kubišovú – gkubisova@zsmszavodie.sk, alebo
riaditeľa školy – skola@map.sk, 0910/985690.

Nákres

Správa – koncepcia rozvoja športových ihrísk v ZŠ s MŠ Závodie

Zber papiera – vyhodnotenie

V dňoch 12.11. až 14.11. 2018 sa žiaci našej školy zapojili do zberu papiera.
Celkovo nazbierali 6 790 kg papiera. Víťazmi medzi triedami sa stali žiaci 2. B / 745 kg/ a 5.B / 883 kg/. Srdečne blahoželáme!
Peniaze za vyzberaný papier boli alikvótne rozdelené do tried, ktoré sa zberu zúčastnili.

Ďakujeme!

Olympiáda v ruskom jazyku

Dňa 27.11.2018 bude na našej škole školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. zúčastnia sa ho víťazi tried 7., 8. a 9. ročníka. Začiatok o 13:50 v triede 6.A.

Telesná výchova trochu inak

Telesná výchova patrí medzi obľúbené predmety žiakov našej školy. Kvalifikovaní vyučujúci telesnej výchovy a tréneri športovej prípravy sú u nás samozrejmosťou.
Žiaci 1.B triedy mali možnosť zacvičiť si na hodine telesnej výchovy pod vedením pána Adriána Guľu, trénera reprezentácie SR U 21 . Vo svojom nabitom programe si našiel na deti čas a prišiel 21.11.2018 na hodinu telesnej výchovy.
Po úvodnom rozohriatí ukázal deťom bežeckú abecedu, trénoval s nimi preskoky cez švihadlo. Potom vytvoril prekážkovú dráhu a povzbudzoval žiakov pri ich výkonoch. Deti trénerovi ukázali, ako sa naučili hrať jednoduchú vybíjanú.
Na záver, ako správny futbalista, si deti pod jeho vedením zahrali krátky futbalový zápas.
Spokojné tváričky žiakov 1.B / aj jeho syna žiaka 1.B Christiána/ na konci hodiny hovorili za všetko.
Deti boli veľmi spokojné, príjemne unavené a ako povedali: ,, cvičili sme s trénerom, ktorého sme videli v televízii.“

Veľká vďaka!

Oznámenie o odcudzení – strate pečiatky

Dňa 7.11.2018 došlo ku odcudzeniu – strate podlhovastej pečiatky s logom školy – Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina evidenčné číslo označenia -6- (farba modrá)

ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina oznamuje verejnosti, že uvedená stratená pečiatka stráca platnosť dňom 9.11.2018.

6