Letné prázdniny

Letné prázdniny sú v termíne od 29. júna 2019 do 1. septembra 2019. Nástup do školy je  v pondelok 2. septembra 2019.

Všetkým prajeme dni plné neuveriteľných zážitkov a oddychu.

Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

V súvislosti s novelou Zákona č. 544/2010 Z. z. (s účinnosťou od 1.1. 2019) o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa okrem iného týka aj poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledovné skutočnosti:

  1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle horeuvedeného zákona sa poskytuje:
  • Všetkým deťom, ktoré navštevujú ZŠ
  • Deťom, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ
  • Deťom, ktoré navštevujú MŠ vo veku 2 – 5 rokov a sú v HN
  1. Výška dotácie na stravu sa poskytuje vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a súčasne odobralo obed. Obidve podmienky musia byť splnené!
  1. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka bude uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina (viď príloha zápisného lístka stravníka, ďalej len ZL).

Účet školskej jedálne – IBAN: SK49 5600 0000 0003 0367 4002, variabilné symboly stravníkom ostávajú pôvodné, pri platbe treba uvádzať meno dieťaťa (nie zákonného zástupcu) + trieda. Pri ukončení stravovania v našej ŠJ alebo pri vzniknutom väčšom preplatku na konci školského roka si zákonný zástupca písomne požiada o vrátenie preplatku (tlačivo je na stránke školy/školská jedáleň).

Dôležité oznámenie: Žiadosť o schválenie preddavku na úhradu za neodhlásenú stravu bola na 20€. Vzhľadom na to, že občianske združenie Podporme vzdelávanie v Závodí schválilo preddavok vo výške 10€, nechávame na uváženie rodiča, akú sumu pošle do 30.8.2019. Z tohto preddavku sa bude odpočítavať mesačne doplatok  podľa vekových kategórií (viď príloha ZL) a obed v plnej výške (náklady na nákup potravín + režijné náklady/deň) ak dieťaťa/žiak nebude prítomný  na výchovno-vzdelávacom procese a obed si včas neodhlási, alebo dieťaťa/žiak sa  zúčastní na výchovno-vzdelávacom procese a obed si neodoberie.

Ak sa výška zaplateného preddavku zníži u I. a II. stupňa na 3,-€ a u žiakov v športových triedach na 6,-€, bude zákonný zástupca upozornený na jej doplatenie.

  1. Povinnosťou zákonného zástupcu je odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase (v pracovný deň vopred do 14.00h osobne alebo telefonicky na tel. čísle: 041/ 72 324 50 a v prípade ochorenia dieťaťa cez víkend v pondelok najneskôr do 7,00h – telefonicky). V prvý deň choroby dieťaťa, ak si zákonný zástupca nestihne včas odhlásiť stravu, môže si odobrať obed do obedára, ale za tento obed uhradí stravné v plnej výške. V ďalšie dni je zakázané odoberať stravu do obedára z dôvodu podpory výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom zariadení. Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje.
  1. Dieťa/žiak bude na stravu prihlásený len za základe vypísaného, podpísaného a odovzdaného „Zápisného lístka stravníka podľa Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zápisný lístok je zverejnený aj na tejto stránke v časti Školská jedáleň/Tlačivá, alebo v časti Tlačivá na stiahnutie.

 Zápisný lístok treba odovzdať najneskôr do 30.augusta 2019! V prípade osobitného stravovania (diétne stravovanie) sa treba informovať priamo v ŠJ. Sú 2 druhy osobitného stravovania:

* bezlepková diéta – dovážaná so ŠJ Martinská

* osobitné stravovanie – rodič si zabezpečuje stravu denne sám donáškou stravy do ŠJ, ŠJ stravu len vydáva.

V obidvoch prípadoch musí byť potvrdenie od odborného lekára.

Odporúčame sledovať stránku školy, kde sú zverejňované všetky dôležité oznamy a potrebné tlačivá školskej jedálne.

 

Dôležité upozornenie pre stravníkov

Od 1.9. 2019 dochádza k zmene systému na odoberanie stravy v našej školskej jedálni z dôvodu prijatia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom stravovaní – zabezpečenie obedov pre všetkých žiakov ZŠ.

Súčasný systém na odoberanie stravy (čipové kľúče) už nie je možné použiť na nový systém – dotácia stravy (súčasný softvér nie je možné ďalej rozšíriť a nie je zabezpečený jeho servis). Z uvedeného dôvodu bude od 1.9. 2019 súčasný systém zrušený a nahradený novým komplexným systémom, ktorý bude prepojený s evidenciou dochádzky všetkých žiakov na vyučovanie v škole.
Súčasné čipy škola odkupovať od žiakov už nebude.

A.Závodská, vedúca ŠJ
J. Majsniar, riaditeľ školy.

Voľné pracovné miesto

Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina – Závodie oznamuje voľné pracovné miesto:

Pracovná pozícia: Asistent učiteľa

Úväzok: 1,0

Predpokladaný termín nástupu: 02.09.2019

Základné požiadavky: Kvalifikačné predpoklady, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte v termíne do 19.07.2019 na e- mailovú adresu: skola@map.skpísomnou formou na adresu: Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina alebo osobne riaditeľovi školy.

Anglický týždeň pre deviatakov sme opäť zopakovali

Od 10. 6. 2019 do 14. 6. 2019 sa žiaci deviatych ročníkov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí rozprávali  iba po anglicky. Zaujímavé hodiny  s využitím metódy CLIL viedli  traja lektori z Veľkej Británie – Ellie, Dewi a Chiara. Lektori pochádzajú z  rôznych krajín, z Írska, Walesu a Anglicka, z rôznymi prízvukmi angličtiny, a tak si  žiaci mali možnosť vyskúšať im porozumieť. Deviatakom sa hodiny veľmi páčili, odniesli si množstvo poznatkov a zlepšili si komunikáciu. Lektori sa u nás cítili dobre. Pochvaľovali si dobrú úroveň detí v komunikácii, čo nás učiteľov anglického jazyka môže len potešiť.  Naopak učitelia si mohli vymeniť svoje skúsenosti so zahraničnými lektormi počas komunikácie s nimi, ale aj počas priamych hospitácii na ich hodinách.

Projekt bol realizovaný v spolupráci základnej školy s občianskym združením Podporme vzdelávanie v škole v Závodí a každoročne ho opakujeme pre žiakov deviateho ročníka.

Pokyny k záveru školského roka 2018/2019

Všeobecne :

21.6.2019 (piatok) – uzatvorenie hodnotenia  a klasifikácie.

24.6.2019 (pondelok) – účelové cvičenie 5-9 + didaktické hry 1-4 – praktické.

25.6.2019 (utorok)  – 13,00 zasadnutie pedagogickej rady, odovzdávanie učebníc.

26.6.2019 (streda)  – prijímanie učebníc.

27.6.2019 (štvrtok) – upratovanie a odovzdávanie priestorov tried a školy.

28.6.2019 o 8,00 (piatok) – slávnostné ukončenie školského roka na školskom ihrisku, vydávanie vysvedčení.

 

Ďalšie pokyny:

Zasadnutie PR – 25.6.2019 (utorok o 13,00).

Vyučovanie pre všetky triedy v týždni od 24.6.2019 do 27.6.2019 končí 5. v.h (12,30), v prípade, že má trieda končiť podľa rozvrhu 4. v.h. skončí v tento deň vyučovanie 4. v.h.

Stravovanie žiakov sa realizuje: 1-4 počas 4. v. h. resp. 5. v. h. a ročníky 5-9 počas 5. v.h.

Oči plné oblohy (sté výročie smrti M. R. Štefánika)

Pred sto rokmi sa udiala nevysvetliteľná a pre náš štát tragická udalosť, ktorá poznačila jeho smerovanie v politickom i historickom vývoji. Pri leteckom nešťastí zahynul generál Milan Rastislav Štefánik.

Na sté výročie Štefánikovho úmrtia sme sa rozhodli vydať sa po jeho stopách – a to hneď dvakrát. Prvými priekopníkmi boli žiaci siedmeho ročníka spolu s triednymi učiteľkami Mgr. Repaskou a Mgr. Rečkovou, v druhom polroku si rozšírili svoje obzory aj žiaci ôsmeho ročníka pod vedením Mgr. Rečkovej a Mgr. Dikošovej. Mnoho o malom veľkom človeku sme sa dozvedeli v jeho rodisku v Košariskách, ktoré dnes slúži ako múzeum. Nemohli sme obísť ani Mohylu M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom či miesto leteckej havárie neďaleko bratislavského letiska.

Obohatení o dovtedy nevídané a zaujímavé poznatky sme sa Štefánikovi venovali aj v máji na tematicky zameraných hodinách slovenského jazyka a dejepisu. Veľmi nás zaujala vízia, ktorú Štefánik „s očami plnými oblohy“ počas svojho krátkeho života neúnavne plnil. Čítali sme komiksy o Štefánikovi, so záujmom sme sledovali o ňom dokumenty, tvorili noviny, venovali sa čítaniu s porozumením pomocou pracovných listov, diskutovali o knihe venovanej jeho detstvu.

Nech teda nové skúsenosti a vedomosti o živote slovenského velikána nie sú len plnohodnotne stráveným časom, ale nech v nás dlho rezonujú a oživujú spomienky na neho.

Exkurzia Osvienčim

V školskom roku 2018/2019 sme absolvovali aj zaujímavú nezabudnuteľnú dejepisnú exkurziu do Osvienčimu. Vypočuli sme si tam príbehy o krutosti a túžbe po moci, o zverstvách, ale aj o nezlomnej viere v dobro človeka. Naši žiaci ôsmeho a deviateho ročníka pod vedením Mgr. Repaskej a Mgr. Rečkovej bezproblémovo zvládli dôstojne si uctiť toto miesto a utrpenie v ňom prežité. Veríme, že sa aj na základe získaných poznatkov vždy rozhodnú chrániť život, človeka, humánnosť.

Odhlasovanie stravy a oznamy školskej jedálne

Oznamujeme stravníkom ŠJ pri ZŠ s MŠ, ul. Školská 49, Žilina, že stravu si môžu odhlásiť cez internet a odhlasovacie zariadenie do 25. 6. 2019 do 14.00 hod. a najneskôr do 26.6.2019 do 7,00 hod – v tomto prípade už len telefonicky, z dôvodu uzavretia prevádzky počas letných prázdnin.

Strava sa bude odhlasovať len do hore uvedeného termínu!

Prosíme o pochopenie a zároveň žiadame každého stravníka, ktorý má záujem sa ešte niektorý deň odhlásiť do konca júna 2019, aby to urobil včas cez internet alebo cez odhlasovacie zariadenie alebo telefonicky na tel. čísle 041/ 72 324 50.

Hore uvedený termín platí pre stravníkov ZŠ aj MŠ!

V prípade, že stravník sa neodhlási vopred v stanovenom termíne a nebude si môcť vybrať obed priamo v ŠJ, môže si v tomto období odobrať obed do obedára!

Stravníci, ktorí sa od septembra 2019 už nebudú stravovať v našej ŠJ sú povinní oznámiť ukončenie stravovania v našej ŠJ formou tlačiva a v prípade vzniknutého preplatku stravníka požiadať o vrátenie preplatku formou žiadosti, kde musí byť vyznačené meno a priezvisko stravníka, trieda stravníka, podpis zákonného zástupcu, názov banky, IBAN, BIC kód banky, kde mu bude preplatok za stravu vrátený!

Tlačivo o oznámení ukončenia stravovania a žiadosť o vrátenie preplatku si môžete stiahnuť na stránke školy alebo osobne vyzdvihnúť v kancelárii tajomníčky ŠJ od 10.30 do 14.00 hod.

Výdaj stravy v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina bude v piatok 28.6. 2019 v čase od 10.00h do 12.00h.!