Anglický týždeň pre deviatakov sme opäť zopakovali

Od 10. 6. 2019 do 14. 6. 2019 sa žiaci deviatych ročníkov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí rozprávali  iba po anglicky. Zaujímavé hodiny  s využitím metódy CLIL viedli  traja lektori z Veľkej Británie – Ellie, Dewi a Chiara. Lektori pochádzajú z  rôznych krajín, z Írska, Walesu a Anglicka, z rôznymi prízvukmi angličtiny, a tak si  žiaci mali možnosť vyskúšať im porozumieť. Deviatakom sa hodiny veľmi páčili, odniesli si množstvo poznatkov a zlepšili si komunikáciu. Lektori sa u nás cítili dobre. Pochvaľovali si dobrú úroveň detí v komunikácii, čo nás učiteľov anglického jazyka môže len potešiť.  Naopak učitelia si mohli vymeniť svoje skúsenosti so zahraničnými lektormi počas komunikácie s nimi, ale aj počas priamych hospitácii na ich hodinách.

Projekt bol realizovaný v spolupráci základnej školy s občianskym združením Podporme vzdelávanie v škole v Závodí a každoročne ho opakujeme pre žiakov deviateho ročníka.

Pokyny k záveru školského roka 2018/2019

Všeobecne :

21.6.2019 (piatok) – uzatvorenie hodnotenia  a klasifikácie.

24.6.2019 (pondelok) – účelové cvičenie 5-9 + didaktické hry 1-4 – praktické.

25.6.2019 (utorok)  – 13,00 zasadnutie pedagogickej rady, odovzdávanie učebníc.

26.6.2019 (streda)  – prijímanie učebníc.

27.6.2019 (štvrtok) – upratovanie a odovzdávanie priestorov tried a školy.

28.6.2019 o 8,00 (piatok) – slávnostné ukončenie školského roka na školskom ihrisku, vydávanie vysvedčení.

 

Ďalšie pokyny:

Zasadnutie PR – 25.6.2019 (utorok o 13,00).

Vyučovanie pre všetky triedy v týždni od 24.6.2019 do 27.6.2019 končí 5. v.h (12,30), v prípade, že má trieda končiť podľa rozvrhu 4. v.h. skončí v tento deň vyučovanie 4. v.h.

Stravovanie žiakov sa realizuje: 1-4 počas 4. v. h. resp. 5. v. h. a ročníky 5-9 počas 5. vh.

Oči plné oblohy (sté výročie smrti M. R. Štefánika)

Pred sto rokmi sa udiala nevysvetliteľná a pre náš štát tragická udalosť, ktorá poznačila jeho smerovanie v politickom i historickom vývoji. Pri leteckom nešťastí zahynul generál Milan Rastislav Štefánik.

Na sté výročie Štefánikovho úmrtia sme sa rozhodli vydať sa po jeho stopách – a to hneď dvakrát. Prvými priekopníkmi boli žiaci siedmeho ročníka spolu s triednymi učiteľkami Mgr. Repaskou a Mgr. Rečkovou, v druhom polroku si rozšírili svoje obzory aj žiaci ôsmeho ročníka pod vedením Mgr. Rečkovej a Mgr. Dikošovej. Mnoho o malom veľkom človeku sme sa dozvedeli v jeho rodisku v Košariskách, ktoré dnes slúži ako múzeum. Nemohli sme obísť ani Mohylu M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom či miesto leteckej havárie neďaleko bratislavského letiska.

Obohatení o dovtedy nevídané a zaujímavé poznatky sme sa Štefánikovi venovali aj v máji na tematicky zameraných hodinách slovenského jazyka a dejepisu. Veľmi nás zaujala vízia, ktorú Štefánik „s očami plnými oblohy“ počas svojho krátkeho života neúnavne plnil. Čítali sme komiksy o Štefánikovi, so záujmom sme sledovali o ňom dokumenty, tvorili noviny, venovali sa čítaniu s porozumením pomocou pracovných listov, diskutovali o knihe venovanej jeho detstvu.

Nech teda nové skúsenosti a vedomosti o živote slovenského velikána nie sú len plnohodnotne stráveným časom, ale nech v nás dlho rezonujú a oživujú spomienky na neho.

Exkurzia Osvienčim

V školskom roku 2018/2019 sme absolvovali aj zaujímavú nezabudnuteľnú dejepisnú exkurziu do Osvienčimu. Vypočuli sme si tam príbehy o krutosti a túžbe po moci, o zverstvách, ale aj o nezlomnej viere v dobro človeka. Naši žiaci ôsmeho a deviateho ročníka pod vedením Mgr. Repaskej a Mgr. Rečkovej bezproblémovo zvládli dôstojne si uctiť toto miesto a utrpenie v ňom prežité. Veríme, že sa aj na základe získaných poznatkov vždy rozhodnú chrániť život, človeka, humánnosť.

Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

V súvislosti s novelou Zákona č. 544/2010 Z. z. ( s účinnosťou od 1.1. 2019) o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa okrem iného týka aj poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledovné skutočnosti:

  1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle horeuvedeného zákona sa poskytuje:
  • Všetkým deťom, ktoré navštevujú ZŠ
  • Deťom, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ
  • Deťom, ktoré navštevujú MŠ vo veku 2 – 5 rokov a sú v HN
  1. Výška dotácie na stravu sa poskytuje vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a súčasne odobralo obed. Obidve podmienky musia byť splnené!
  1. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka bude uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina.
  1. Upozorňujeme na zodpovednosť prihlasovania a odhlasovania zo stravy z dôvodu, že dotácia na stravu sa poskytuje len za každý deň, v ktorom sa dieťa/žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo stravu. V prípade, že dieťa/žiak nebude v MŠ alebo v ZŠ prítomné a rodič stravu neodhlási (neodoberie alebo aj odoberie stravu, ale len v prvý deň choroby dieťaťa do obedára), musí si danú stravu uhradiť v plnej výške za stravnú jednotku (náklady na nákup potravín + režijné náklady/deň).
  1. Dieťa/žiak bude na stravu prihlásený len za základe vypísaného, podpísaného a odovzdaného „Zápisného lístka stravníka“ podľa Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zápisný lístok bude zverejnený na stránke školy/školská jedáleň.

Zápisný lístok treba odovzdať najneskôr do 30.augusta 2019!

Odhlasovanie stravy a oznamy školskej jedálne

Oznamujeme stravníkom ŠJ pri ZŠ s MŠ, ul. Školská 49, Žilina, že stravu si môžu odhlásiť cez internet a odhlasovacie zariadenie do 25. 6. 2019 do 14.00 hod. a najneskôr do 26.6.2019 do 7,00 hod – v tomto prípade už len telefonicky, z dôvodu uzavretia prevádzky počas letných prázdnin.

Strava sa bude odhlasovať len do hore uvedeného termínu!

Prosíme o pochopenie a zároveň žiadame každého stravníka, ktorý má záujem sa ešte niektorý deň odhlásiť do konca júna 2019, aby to urobil včas cez internet alebo cez odhlasovacie zariadenie alebo telefonicky na tel. čísle 041/ 72 324 50.

Hore uvedený termín platí pre stravníkov ZŠ aj MŠ!

V prípade, že stravník sa neodhlási vopred v stanovenom termíne a nebude si môcť vybrať obed priamo v ŠJ, môže si v tomto období odobrať obed do obedára!

Stravníci, ktorí sa od septembra 2019 už nebudú stravovať v našej ŠJ sú povinní oznámiť ukončenie stravovania v našej ŠJ formou tlačiva a v prípade vzniknutého preplatku stravníka požiadať o vrátenie preplatku formou žiadosti, kde musí byť vyznačené meno a priezvisko stravníka, trieda stravníka, podpis zákonného zástupcu, názov banky, IBAN, BIC kód banky, kde mu bude preplatok za stravu vrátený!

Tlačivo o oznámení ukončenia stravovania a žiadosť o vrátenie preplatku si môžete stiahnuť na stránke školy alebo osobne vyzdvihnúť v kancelárii tajomníčky ŠJ od 10.30 do 14.00 hod.

Výdaj stravy v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina bude v piatok 28.6. 2019 v čase od 10.00h do 12.00h.!

Dôležité upozornenie pre stravníkov

Od 1.9. 2019 dochádza k zmene systému na odoberanie stravy v našej školskej jedálni z dôvodu prijatia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom stravovaní – zabezpečenie obedov pre všetkých žiakov ZŠ.

Súčasný systém na odoberanie stravy (čipové kľúče) už nie je možné použiť na nový systém – dotácia stravy (súčasný softvér nie je možné ďalej rozšíriť a nie je zabezpečený jeho servis). Z uvedeného dôvodu bude od 1.9. 2019 súčasný systém zrušený a nahradený novým komplexným systémom, ktorý bude prepojený s evidenciou dochádzky všetkých žiakov na vyučovanie v škole.
Súčasné čipy škola odkupovať od žiakov už nebude.

A.Závodská, vedúca ŠJ
J. Majsniar, riaditeľ školy.

Zápalky v rukách detí

Žiaci našej školy sa zúčastnili Hasičskej výtvarnej súťeže 2019 “Zápalky v rukách detí.”

V okresnom kole získal v II. kategórií 3. miesto Matej Munka zo 7.B a v III. kategórií 1. miesto Lucia Božková zo 7.B. Práce postupujú do celoslovenského kola.

Srdečne blahoželáme.

Učili sme sa o histórii dopravy, ale nie iba z kníh

Bol krásny slnečný deň. Vybrali sme sa navštíviť Dopravné múzeum v Rajeckých Tepliciach. Cestovali sme vlakom.
Múzeum sa nachádza sa v priestoroch budovy železničnej zastávky Rajecké Teplice. Po príchode sme obdivovali veľa zachovaných historických exponátov z dopravy.
Teta sa nás spýtala, či sa chceme zapojiť do súťaže. Zvolili sme si názvy tímov a odpovedali na otázky. Ak sme odpovedali správne, dostali sme starodávny cestovný lístok na vlak. Skupina s najväčším počtom lístkov vyhrala. Odmenou pre víťazov boli vstupenky do múzeí. Všetci sme boli odmenení lízankami.
Po sladkej odmene sme si odfotili krásne exponáty – modely železničných vozidiel, ukážku dvoch kancelárií so signálnou, oznamovacou a zabezpečovacou technikou a koľajisko. O všetkom sme si vypočuli pútavé informácie. Zaujala nás obrovská modelová železnica. Chlapcom sa páčili vystavené motocykle. Cestou domov sme obdivovali krásnu prírodu.
Vo vlaku sme sa rozprávali o tom, čo nás najviac zaujalo.

Viera Bučková

Knihárska dielňa Lídy Mlichovej

Do činnosti nášho krúžku som zaradila aj návštevu knihárskej dielne Lídy Mlichovej.
Pracovisko sa nachádza v budove Rosenfeldového paláca. Pri vstupe do týchto priestorov nás privítala príjemná pani Mlichová, ktorá svoju prácu robí s láskou po celý svoj život. Naučila sa ju od svojho otca a približuje ju i svojim vnučkám.
Umenie vyrobiť krásnu a hodnotnú knihu musí v sebe spájať nadšenie a profesionalitu. Tieto dva atribúty vidno na kvalite zhotovenej knihy. Jej výrobky sú hodnotné darčeky pre návštevy rokujúce na radnici nášho mesta, putujú na výstavy a potešia mnohých ľudí, pre ktorých boli vyrobené, alebo tých, ktorí si ich kúpili.
Pani Mlichová prijala našu skupinu tretiakov zo ZŠ v Závodí veľmi srdečne. Zaujímavo im priblížila netradičné materiály, z ktorých sa vyrábajú knižky. Ukázala im prácu na strojoch, ktoré sa využívajú pri práci a celý spôsob zhotovenia knihy.
Pútavou časťou bolo oboznámenie detí s miniatúrnymi knižôčkami a s knihami, ktoré majú svoju dávnu históriu. Rada odpovedala na všetky otázky detí, ktorých nebolo málo.
Ďakujeme jej za to, že nás previedla touto cestou výroby kníh. Naši tretiaci sú nadšení čitatelia a exkurzia v nich zanechala veľmi pekné zážitky, ktoré sa nezabúdajú.

Viera Bučková