Literárna exkurzia v Martine

Dňa 16. mája 2013 sa žiaci 7.B a 8.B triedy zúčastnili literárnej exkurzie v Martine v rámci projektu Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, aktivita Chcem vedieť, o čom čítam. Exkurzii predchádzalo projektové vyučovanie o literárnych osobnostiach, kde žiaci vytvorili projekty o Martinovi Kukučínovi, Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi a Margite Figuli, interpretácia literárnych diela a práci s textom vybraných autorov.

Počas cesty boli žiaci oboznámení s reáliami a zaujímavosťami, ktoré pre nich pripravili vyučujúce Prvá zastávka bola v Literárnom múzeu v Martine, kde sa dozvedeli o počiatkoch našej literatúry až po 19. storočie. Nasledovala prehliadka expozície spolu so sprievodným slovom lektorky a doplňujúcimi informáciami od vyučujúcich slovenského jazyka. Tu sa mohli žiaci dozvedieť podnety a súvislosti, ktoré viedli autorov k napísaniu literárnych diel, ktoré sa dnes radia ku klasike, a tak mohli lepšie pochopiť ich význam a obsah.

V ďalšej časti sa žiaci presunuli na Národný cintorín v Martine, kde sú pochované významné osobnosti nielen literárneho, ale aj národného života a je súčasťou Literárneho múzea. Na úvod si žiaci na mape pozreli, ktoré známe osobnosti tu môžu nájsť. Následne boli rozdelení do skupín, v rámci ktorých vyhľadávali jednotlivé pamätníky a informovali ostaných spolužiakov o význame a prínose jednotlivých osobností pre rozvoj literatúry a kultúry na Slovensku na základe materiálov, ktoré dopredu pripravili pani učiteľky Mištunová a Peniašková.