GOTICKÁ CESTA (1. časť) – SPIŠ

V rámci realizácie projektu Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, aktivity Chcem vedieť, o čom čítam, sa dňa 28. 5. 2013 žiaci 7. ročníka zúčastnili exkurzie s názvom GOTICKÁ CESTA. Počas vyučovacích hodín sa oboznámili so základnými znakmi gotického, ale i románskeho slohu, ktorý mu predchádzal. Formou projektov prezentovali a spoznávali niektoré známe stavby svetovej gotiky.

Úlohou exkurzie bolo oboznámiť žiakov so slovenskou gotikou a overiť si , či dokážu svoje teoretické vedomosti uplatniť v praxi a identifikovať základné prvky gotického slohu.

Počas presunu autobusom boli žiaci oboznámení s harmonogramom exkurzie a  podrobnejšie informovaní o miestach, ktoré navštívia. Jedným z cieľov motivácie a rozhovoru bolo vytvárať u žiakov pozitívny vzťah k historickým pamiatkam a kultúrnemu dedičstvu, posilniť národné cítenie žiakov. Pred príchodom do Kežmarku boli žiaci podrobnejšie oboznámení s architektúrou Kežmarského hradu.

Prehliadka Kežmarského hradu – najzachovalejšej stavby tohto typu na východnom Slovensku – bola doplnená výkladom sprievodcu a následne žiaci v skupinách pracovali so získanými informáciami. Neskôr žiaci prezentovali novozískané informácie.

Cesta pokračovala do Levoče, kde sme si pozreli Kostol sv. Jakuba. Žiaci potom v skupinách identifikovali a pomenovali znaky gotickej architektúry vo vnútri kostola. Následne sme gotické prvky určovali i zvonku.

Pri prehliadke mesta sa žiaci oboznámili i s ďalším stavebným slohom – renesanciou . Zisťovali rozdiely medzi týmito dvoma stavebnými štýlmi.

Ďalšou zastávkou bol Spišský hrad. Žiaci boli oboznámení s históriou tohto významného slovenského hradu a po prehliadke celého areálu doplnenej výkladom sprievodkyne sme overovali ich získané poznatky. Ako posledné sme navštívili Spišskú Kapitulu – Katedrálu sv. Martina, kde opäť hľadali a pomenúvali základné gotické znaky. Porovnávali gotiku s románskym slohom, nakoľko katedrála je pôvodne románska, upravená v gotickom slohu s pristavanou gotickou časťou.

Počas spiatočnej cesty sme si overili získané poznatky a zhodnotili exkurziu. Žiaci boli oboznámení s ich výstupnou prácou.