Literárna exkurzia na Orave

V rámci aktivity Chcem vedieť, o čom čítam sa žiaci 7. a 8. ročníka zoznámili s tvorbou významných spisovateľov Oravy Martinom Kukučínom, Pavlom Országhom Hviezdoslavom a Margitou Figuli. Najskôr čítali diela uvedených autorov, pracovali s úryvkami z ich tvorby, kde mali preukázať, či dokážu pochopiť umelecký zámer autora a pochopenie textu. Pripravovali si tiež projekty o ich živote a tvorbe, ktoré potom prezentovali pred celou triedou.
Aby lepšie pochopili obsah a význam tvorby týchto autorov, navštívili žiaci 7.A a 8.A triedy múzeá a pamätné domy na Orave, kde sa mohli bližšie oboznámiť s ich životom a tvorbou.
Už počas cesty si žiaci pripomenuli reálie, ktoré boli aj obsahom projektov a doplnené o informácie, ktoré pre nich pripravila p. uč. Mištunová. Vypočuli si aj povesť viažucu sa k histórii Oravy.
Prvou zastávkou bol Vyšný Kubín, kde sa nachádza Pamätný dom Pavla Országha Hviezdoslava a Margity Figuli. Po prehliadke expozície si žiaci pozreli aj rodný dom Margity Figuli a miesto, kde sa nachádzal rodný dom P. O. Hviezdoslava.
Nasledovala cesta do rodnej obce Martina Kukučína – Jasenovej a prehliadka Pamätného domu M. Kukučína. Tu sa žiaci mohli oboznámiť nielen so životom a tvorbou tohto významného slovenského spisovateľa, ale aj s prostredím, z ktorého pochádzali námety pre jeho poviedkovú tvorbu. Neoddeliteľnou súčasťou tejto expozície je aj ukážka ľudovej architektúry.
V záverečnej časti exkurzie sa žiaci presunuli do Dolného Kubína, kde sa nachádza Múzeum Pavla Országha Hviezdoslava. Rozsiahla expozícia dokumentuje život a tvorbu nášho najväčšieho básnika, ako aj predmety, ktoré boli jeho súčasťou. Po úvodnom príhovore lektorky si žiaci v sprievode vyučujúcich – Mgr. Mištunovej a Mgr. Peniaškovej prezreli jednotlivé exponáty a získali od nich doplňujúce informácie.