Beseda o prečítanej knihe

Pre čítanie a porozumenie textu je dôležité nielen pochopiť jeho obsah, ale ho aj zhodnotiť a prezentovať. Za týmto účelom pravidelne organizujeme besedu o prečítanej knihe.
V 8.A triede sa takáto beseda uskutočnila v rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého, aktivita Chcem vedieť, o čom čítam, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Žiaci si priniesli do školy knihy, ktoré prečítali,  informovali o nich svojich spolužiakov a zároveň vyjadrili hodnotenie prečítaného diela.
Žiaci prezentovali rôzne žánre. Najpočetnejšie bola zastúpená fantasy literatúra, ktorá je v súčasnosti veľmi aktuálna, ďalej to bola detská detektívka, dievčenské romány, literatúra faktu, príručky rôznych činností, komiksy a pod.
Okrem rôznych žánrov tu bola aj pestrá paleta autorov nielen svetových, ale aj slovenských. Potešujúcim faktom bolo, že žiaci siahli aj po dielach súčasných autorov a tak ich tvorbu priblížili spolužiakom.
Okrem stručného obsahu diela prezentácie obsahovali aj hodnotenie, kde mali žiaci vyjadriť vlastný názor na prečítanú knihu a podporiť ho zdôvodnením. Táto úloha bola pre niektorých náročná, bez problémov ju zvládali zdatní čitatelia.
Atmosféra pri besede a výber prečítanej literatúry bola výborná. Je chvályhodné, že prevažná väčšina triedy číta pravidelne a vie sa orientovať v ponuke svetovej a slovenskej literatúry.