GOTICKÁ CESTA (2. časť) – GEMER

V rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, aktivity Chcem vedieť, o čom čítam, sa dňa 10. 10. 2013 žiaci 7. ročníka zúčastnili exkurzie s názvom GOTICKÁ CESTA – 2 .časť. Počas vyučovacích hodín sa oboznámili so základnými znakmi gotického, ale i románskeho slohu, ktorý mu predchádzal. Oboznámili sa i s 1. časťou exkurzie Gotická cesta po Spiši, ktorú absolvovali ich starší spolužiaci v máji 2013. Oboznámení boli formou prezentácie niektorých projektov žiakov. Cieľom 2. časti exkurzie bola oblasť Gemer.

Úlohou exkurzie bolo oboznámiť žiakov so slovenskou gotikou a overiť si, či dokážu svoje teoretické vedomosti uplatniť v praxi a identifikovať základné prvky gotického slohu.

Počas presunu autobusom boli žiaci oboznámení s harmonogramom exkurzie a  podrobnejšie informovaní o miestach, ktoré navštívia. Jedným z cieľov motivácie a rozhovoru bolo vytvárať u žiakov pozitívny vzťah k historickým pamiatkam a kultúrnemu dedičstvu, posilniť národné cítenie žiakov.

Žiaci boli oboznámení s históriou i stratenou slávou miest, ktoré navštívia. Hovorili sme o slávnej minulosti a význame týchto miest, ktoré patrili medzi najvýznamnejšie strediská a zdroje nerastného bohatstva v stredovekom Uhorsku. Hovorili sme o Krásnej Hôrke, Betliari (šľachtických rodoch, ktoré ich vlastnili), ale aj o Štítniku a Rožňave.

Našou prvou zastávkou bol kaštieľ Betliar. Tu si žiaci doplnili svoje poznatky výkladom sprievodkyne a následne v skupinách pracovali so získanými informáciami.

Nasledovala prehliadka Mauzólea v Krásnohorskom Podhradí .Žiaci doplnili a neskôr prezentovali novozískané informácie.

Cestou sme aspoň z diaľky pozreli hrad Krásna Hôrka a zopakovali informácie, ktoré si žiaci o hrade a jeho majiteľoch zapamätali.

Cesta pokračovala do Rožňavy, kde sme si chceli pozrieť Biskupskú katedrálu. Katedrála bola však pre rekonštrukciu zatvorená, a tak žiaci hľadali a pomenúvali znaky gotického slohu iba zvonka stavby.

Poslednou zastávkou bol kostol v Štítniku. Zvonka dosť nenápadná a nezaujímavá stavba žiakov vnútri prekvapila dobre zachovanou a farebnou gotickou architektúrou. Po výklade sprievodcu si žiaci individuálne alebo v skupinách pozreli kostol, identifikovali a pomenovali znaky gotiky. Sprievodcovi kládli rôzne otázky týkajúce sa stavby, čo svedčilo o ich záujme i pozornosti pri výklade.

Počas spiatočnej cesty sme si overili získané poznatky, zhrnuli informácie a zhodnotili exkurziu. Žiaci boli oboznámení s ich výstupnou prácou.