Učíme sa geometriu pre život

V rámci realizácie projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, sa žiaci piateho a šiesteho ročníka raz do týždňa stretli s geometriou. Vypracovávali pracovné listy, ktoré pre nich pripravili učiteľky matematiky. V piatom ročníku sa  stretli s niektorými tematickými celkami v rámci predmetu. Žiaci získali základné zručnosti a návyky pri rysovaní, naučili sa o základných geometrických útvaroch, o obvodoch útvarov, premieňali jednotky dĺžky, kde bola dôležitá predstavivosť, logika, potrápili sa pri zväčšovaní a zmenšovaní geometrických útvaroch a oboznámili sa aj s telesami. V šiestom ročníku sa zaoberali premenou jednotiek obsahu, obsahom geometrických útvarov a uhlami. Pracovné listy boli pre žiakov príjemným spestrením a utvrdením si učiva z geometrie.