Učíme sa tvorivo pomocou pracovných listov

Zaujímavým spestrením hodín anglického a nemeckého jazyka posledných mesiacov na našej škole bolo vypracovávanie pracovných listov na široké spektrum konverzačných tém.

Žiaci 3. – 7. ročníka sa postupne venovali týmto okruhom: Rodina a spoločnosť, Domov a bývanie, Vzdelávanie a práca, Voľný čas a záľuby, Obliekanie a móda, Ľudské telo a starostlivosť o zdravie, Doprava a cestovanie, Človek a príroda, Stravovanie, Multikultúrna spoločnosť. Možnosť overiť si svoje vedomosti, precvičiť tie získané a popritom sa naučiť aj mnohé nové, mali aj žiaci s vývinovými poruchami učenia, pre ktorých boli jednotlivé pracovné listy primerane upravené. Deti si prácu s pracovnými listami obľúbili, videli v nich ďalší spôsob, ako sa dá s jazykom pracovať aj tvorivou formou. Niektoré konverzačné témy boli pre ich vekovú skupinu, všeobecný prehľad a jazykové znalosti náročnejšie, iné zvládli bez väčších problémov. Našli si v nich veľa obrázkov, ktoré boli významnou pomôckou pri vizuálnom zapamätaní si slovnej zásoby. Všetky pracovné listy prešli dôslednou kontrolou vyučujúcich, a tak žiaci získali aj spätnú väzbu o svojich pokrokoch alebo možnostiach zdokonalenia sa. Pracovné listy slúžia ako podklad pre ďalšiu etapu rozvíjania vedomostí a zručností našich žiakov, a to prostredníctvom interaktívnych pracovných listov v programe ALF.

Sme radi, že sme aj touto aktivitou prispeli do realizácie projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.