Učíme sa pre život pomocou pracovných listov z matematiky v anglickom jazyku

V rámci hodín anglického jazyka a matematiky sa môžu žiaci piateho ročníka našej základnej školy zoznámiť z niektorými pojmami matematiky v anglickom jazyku. Žiaci túto aktivitu realizujú v rámci projektu Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Spestrením pre žiakov pri plnení aktivity bolo aj vypracovávanie pracovných listov na tematické okruhy: Poznáme čísla, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100, Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 100, Poznávanie rovinných a priestorových geometrických útvarov a Jednoduché zlomky.

Možnosť overiť si svoje vedomosti, po zodpovednej príprave na hodinách, mali práve títo žiaci. Deti si prácu s pracovnými listami veľmi obľúbili, ocenili tvorivé úlohy a tešili sa z každého malého pokroku. Množstvo obrázkov im pomohlo lepšie pochopiť, tak zložitú vedu, akou je matematika. Pracovné listy slúžia ako podklad pre prípravu pracovných listov v programe ALF. Pevne veríme, že dané vedomosti pomôžu žiakom pri uplatnení sa v reálnych životných situáciách nielen doma, ale aj v zahraničí.