Čítanie s prvákmi

V rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, i v prvom ročníku na hodinách slovenského jazyka a literatúry pracujeme na aktivite Chcem vedieť, o čom čítam.

Hoci žiaci prvého ročníka ešte len spoznávajú hlásky a písmená našej abecedy, ku knihám majú veľmi kladný vzťah.

Hlasným čítaním učiteľa na jednotlivých hodinách boli žiakom prečítané detské knihy od spisovateľov : Ľudmila Podjavorinská – Už ho vezú ! , Ján Smrek – Maľovaná abeceda, Krista Bendová – Bola raz jedna trieda, Viera Držková – Maľované písmená, Libuše Pečonková- Hovoriace písmenká a slabiky, Mária Ďuríčková – Zlatá brána.

Pomocou vtipných básničiek sme rozširovali slovnú zásobu žiakov, učili sme deti tvoriť vety, rýmy na slová z básní. Žiaci dopĺňali vynechané slová z veršov a vlastnými slovami reprodukovali obsah básní.

Knihy sa žiakom veľmi páčili. Spoznali pojmy ako spisovateľ, kniha, časopis, leporelo, ilustrácia, báseň, básnik, nadpis, rozprávka, hádanka, rečňovanka, povedačka.

Ďalej sa na vyučovacích hodinách zameriavame na nácvik plynulého čítania slabík, slov so správnou výslovnosťou, slovným prízvukom a intonáciou. Zameriavame sa na nácvik plynulého čítania jednoduchých viet a krátkeho textu s porozumením. Učíme žiakov orientovať sa v texte, vyhľadávať slová, slovné spojenia, správne odpovedať na otázky, ktoré sa viažu k textu. Žiaci vyhľadávajú informácie, ktoré sú v texte uvedené priamo i nepriamo.

Na hodinách slovenského jazyka a literatúry zdokonaľujeme nácvik techniky čítania, ale zameriavame sa i na to , aby žiaci rozumeli tomu, o čom čítajú.