Čítame s radosťou

Aktivita Chcem vedieť, o čom čítam pokračuje aj naďalej a je realizovaná v rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého – Modernizácia vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Aktivity a činnosti realizujeme v 1. až 4. ročníku, hlavne v rámci hodín slovenského jazyka , slohu a čítania. Učíme sa správnu techniku čítania, učíme sa čítať interpunkčné znamienka aj predložky so slovom, intonáciu viet. Od 2. ročníka sa venujeme okrem textov v učebniciach aj mimočítankovej literatúre. V škole aj doma sme prečítali Danku a Janku, Opice z našej police, Junácku pasovačku, Smelého zajka a iné rozprávkové knihy. Pre zdokonalenie čítania používame a pracujeme s detskými časopismi VRABČEK, MAXÍK a FIFÍK. Každý mesiac štvrtáci súťažia v rýchlostnom čítaní. Žiaci absolvovali testovanie úrovne čítania v spolupráci s pedagogicko- psychologickou poradňou. Samozrejme, že sa venujeme aj čítaniu s porozumením, a to aj na iných vyučovacích predmetoch /matematika, prírodoveda, vlastiveda/. Analyzujeme so žiakmi zadania úloh, kladením otázok zisťujeme pochopenie textu. Žiaci vymýšľajú otázky k textom aj samostatne, tvoria rôzne doplňovačky, tajničky , hádanky a krížovky. Na hodinách pracujeme aj s obrazmi slovenských spisovateľov pre deti, ktorých žiaci spoznávajú. Na hodinách slovenského jazyka využívame aj nástenné tabule na vybrané slová, hlásky a slovné druhy.

Na hodinách čítania si deti obľúbili hlasné čítanie učiteľa, dramatizované čítanie a iné zábavné formy čítania textu.

Našim cieľom je podporovať u detí čitateľskú gramotnosť a vzťah ku knihám.