Veselé písmená

V rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, pokračujeme v aktivite Chcem vedieť, o čom čítam na hodinách slovenského jazyka a literatúry v prvom ročníku.

Opäť sme sa zamerali na hlasné čítanie učiteľa žiakom, ktoré si deti veľmi obľúbili. Deťom sme prečítali detské knihy od spisovateľov: Mária Ďuríčková – Zlatá brána, Mária Števková – Abeceda pre Barborku, Eva Javorovičová – Moja prvá abeceda,Václav Šuplata – ABECEDA.

Pomocou básní ,rozprávok, piesní, rečňovaniek, povedačiek a hier sme rozširovali

slovnú zásobu žiakov.

Žiaci spoznali pojmy ľudovej slovesnosti: ľudové povedačky, rečňovanky, ľudové hry detí,ľudové rozprávky a ľudové piesne.

Precvičovali sme i nácvik čítania s porozumením. Žiaci tvorili vety podľa zadania, identifikovali slová súvisiace i nesúvisiace s textom, vytvárali a čítali slová z daných písmen, prerozprávali rozprávky s využitím daných slov, čítali a vymýšľali slová s rovnakým slovotvorným základom.

Na hodinách sme sa venovali i tvorivej činnosti žiakov. Žiaci vytvorili veľmi pekné projekty na každé písmenko abecedy a zároveň si pri svojej tvorbe rozširovali slovnú zásobu pomocou obrázkov k danému písmenku. Projekty sú veľmi nápadité, farebné a zdobia triedu, v ktorej sa žiaci učia.

Našu aktivitu Chcem vedieť, o čom čítam, sme ukončili testom na čítanie s porozumením.