Čo je nové vo výstavbe ďalšieho školského ihriska?

1. Ohlásili sme stavbu na stavebný úrad.
2. Pracujeme na stavebnej dokumentácii.
3. Materiálnu pomoc ponúklo zatiaľ 7 rodičov ( kamenivo, štrky, stavebný materiál, betón, riadenie stavby), finančnú pomoc prisľúbili 3 rodičia,
4. Finančnú pomoc ponúklo naše občianske združenie Podporme vzdelávanie v škole v Závodí,
5. Do konca kalendárneho roka vyhlásime finančnú zbierku pre rodičov.
6. Potrebujeme – prosíme o pomoc so stavebnými mechanizmami pri výkopových prácach a pri zhutnení podkladu (zatiaľ nemáme zabezpečené ).

Prosíme Vás o pomoc a predbežné uvedenie oblasti, v ktorej viete pomôcť pri výstavbe ihriska.
V prípade ochoty akokoľvek pomôcť kontaktujte:
pani Gabrielu Kubišovú – gkubisova@zsmszavodie.sk, alebo
riaditeľa školy – skola@map.sk, 0910/985690.

Nákres

Správa – koncepcia rozvoja športových ihrísk v ZŠ s MŠ Závodie