1. Oslava viacjazyčnosti. Aktivita 2.1 Krajina, ktorej jazyk sa učím

Oslavu viacjazyčnosti, vnímania Európy, ale i úcty k národnému jazyku, tradíciám a kultúre začali žiaci symbolicky – príchodom do školy v modrých a žltých tričkách – farbách Európskej únie. Európsky deň jazykov bol súčasťou realizácie projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého, aktivita 2.1 Krajina, ktorej jazyk sa učím, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

V priebehu dňa si pre nich učitelia pripravili na hodinách jazykov nápadité aktivity – medzi inými i hry /čo najrýchlejšie uhádni, čo to je/, prezentáciu, projektovú prácu – vlajky EÚ a geografické údaje o štátoch EÚ, ktoré získavali prostredníctvom internetu. Žiaci si prostredníctvom nich obohatili slovnú zásobu, snahou porozumieť cudzojazyčnému prejavu rozvíjali zručnosť počúvania,  čítania a hovorenia, osvojili alebo pripomenuli si základné geografické, historické a hospodárske údaje, dozvedeli sa o orgánoch a symboloch EÚ, o pôvode jazykov a ich základných črtách. Mladší žiaci spoznali hymnu EÚ, vytvorili vlajky Veľkej Británie, EÚ i SR, naučili sa povedať, odkiaľ pochádzajú v cudzích jazykoch. V rámci vyučovania druhého cudzieho jazyka – nemeckého jazyka sa žiaci IX. A triedy oboznámili s geografickými a kultúrnymi zaujímavosťami Rakúska formou prezentácie a na záver si overili svoje získané vedomosti v kvíze. Žiaci pracovali v skupinách. Víťazi súťaží boli štedro odmenení cenami venovanými škole zástupcami Európskej komisie na SR, s ktorými hrdo odchádzali z vyučovacích hodín. Samozrejmosťou boli i pozornosti za aktivitu, pretože viaceré ruky neostali nečinne založené. Venovali sme sa aj hľadaniu významných Európanov a tohtoročnou novinkou bude odoslanie originálnej školskej pohľadnice – pozdravu do zahraničia.
Veríme, že sme aj týmto netradičným dňom pomohli našim žiakom uvedomiť si rapídne zvyšujúcu sa potrebu komunikácie – cudzojazyčnej, ale aj tej našej, národnej.