Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

V súvislosti s novelou Zákona č. 544/2010 Z. z. (s účinnosťou od 1.1. 2019) o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa okrem iného týka aj poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledovné skutočnosti:

  1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle horeuvedeného zákona sa poskytuje:
  • Všetkým deťom, ktoré navštevujú ZŠ
  • Deťom, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ
  • Deťom, ktoré navštevujú MŠ vo veku 2 – 5 rokov a sú v HN
  1. Výška dotácie na stravu sa poskytuje vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a súčasne odobralo obed. Obidve podmienky musia byť splnené!
  1. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka bude uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina (viď príloha zápisného lístka stravníka, ďalej len ZL).

Účet školskej jedálne – IBAN: SK49 5600 0000 0003 0367 4002, variabilné symboly stravníkom ostávajú pôvodné, pri platbe treba uvádzať meno dieťaťa (nie zákonného zástupcu) + trieda. Pri ukončení stravovania v našej ŠJ alebo pri vzniknutom väčšom preplatku na konci školského roka si zákonný zástupca písomne požiada o vrátenie preplatku (tlačivo je na stránke školy/školská jedáleň).

Dôležité oznámenie: Žiadosť o schválenie preddavku na úhradu za neodhlásenú stravu bola na 20€. Vzhľadom na to, že občianske združenie Podporme vzdelávanie v Závodí schválilo preddavok vo výške 10€, nechávame na uváženie rodiča, akú sumu pošle do 30.8.2019. Z tohto preddavku sa bude odpočítavať mesačne doplatok  podľa vekových kategórií (viď príloha ZL) a obed v plnej výške (náklady na nákup potravín + režijné náklady/deň) ak dieťaťa/žiak nebude prítomný  na výchovno-vzdelávacom procese a obed si včas neodhlási, alebo dieťaťa/žiak sa  zúčastní na výchovno-vzdelávacom procese a obed si neodoberie.

Ak sa výška zaplateného preddavku zníži u I. a II. stupňa na 3,-€ a u žiakov v športových triedach na 6,-€, bude zákonný zástupca upozornený na jej doplatenie.

  1. Povinnosťou zákonného zástupcu je odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase (v pracovný deň vopred do 14.00h osobne alebo telefonicky na tel. čísle: 041/ 72 324 50 a v prípade ochorenia dieťaťa cez víkend v pondelok najneskôr do 7,00h – telefonicky). V prvý deň choroby dieťaťa, ak si zákonný zástupca nestihne včas odhlásiť stravu, môže si odobrať obed do obedára, ale za tento obed uhradí stravné v plnej výške. V ďalšie dni je zakázané odoberať stravu do obedára z dôvodu podpory výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom zariadení. Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje.
  1. Dieťa/žiak bude na stravu prihlásený len za základe vypísaného, podpísaného a odovzdaného „Zápisného lístka stravníka podľa Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zápisný lístok je zverejnený aj na tejto stránke v časti Školská jedáleň/Tlačivá, alebo v časti Tlačivá na stiahnutie.

 Zápisný lístok treba odovzdať najneskôr do 30.augusta 2019! V prípade osobitného stravovania (diétne stravovanie) sa treba informovať priamo v ŠJ. Sú 2 druhy osobitného stravovania:

* bezlepková diéta – dovážaná so ŠJ Martinská

* osobitné stravovanie – rodič si zabezpečuje stravu denne sám donáškou stravy do ŠJ, ŠJ stravu len vydáva.

V obidvoch prípadoch musí byť potvrdenie od odborného lekára.

Odporúčame sledovať stránku školy, kde sú zverejňované všetky dôležité oznamy a potrebné tlačivá školskej jedálne.