Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

V súvislosti s novelou Zákona č. 544/2010 Z. z. ( s účinnosťou od 1.1. 2019) o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa okrem iného týka aj poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledovné skutočnosti:

  1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle horeuvedeného zákona sa poskytuje:
  • Všetkým deťom, ktoré navštevujú ZŠ
  • Deťom, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ
  • Deťom, ktoré navštevujú MŠ vo veku 2 – 5 rokov a sú v HN
  1. Výška dotácie na stravu sa poskytuje vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a súčasne odobralo obed. Obidve podmienky musia byť splnené!
  1. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka bude uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina.
  1. Upozorňujeme na zodpovednosť prihlasovania a odhlasovania zo stravy z dôvodu, že dotácia na stravu sa poskytuje len za každý deň, v ktorom sa dieťa/žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo stravu. V prípade, že dieťa/žiak nebude v MŠ alebo v ZŠ prítomné a rodič stravu neodhlási (neodoberie alebo aj odoberie stravu, ale len v prvý deň choroby dieťaťa do obedára), musí si danú stravu uhradiť v plnej výške za stravnú jednotku (náklady na nákup potravín + režijné náklady/deň).
  1. Dieťa/žiak bude na stravu prihlásený len za základe vypísaného, podpísaného a odovzdaného „Zápisného lístka stravníka“ podľa Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zápisný lístok bude zverejnený na stránke školy/školská jedáleň.

Zápisný lístok treba odovzdať najneskôr do 30.augusta 2019!