Oznámenie školskej jedálne

Dňa 2.9.2019 sa varí len pre deti MŠ, od 3.9.2019 sa bude variť už aj pre deti ZŠ pre všetkých prihlásených stravníkov na základe ZL.

Každý stravník v prípade záujmu o stravovanie od septembra 2019 v našej školskej jedálni sa môže prihlásiť na stravovanie na základe vypísaného zápisného lístka stravníka (ZL), ktorý je zverejnený na stránke školy/školská jedáleň/tlačivá alebo si ho môžete vyzdvihnúť v kancelárii tajomníčky ŠJ, kde si ho priamo aj vypíšete a odovzdáte od 27.8.2019 do 30.9.2019 v čase od 8,00h do 14,00h alebo oskenovaný zaslať na adresu: tajomniksj@zsmszavodie.sk (platí to len pre stravníkov, ktorí v júni neodovzdali ZL).

Prosíme Vás, aby ste si skontrolovali, či ste už zaslali zálohu na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie vo výške 20,-€ na jedno dieťa na účet ŠJ: IBAN – SK49 5600 0000 0003 0367 4002, do poznámky pre prijímateľa prosíme uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa.

Anna Závodská, vedúca ŠJ
041/723 24 50