Téma Voda aj na hodinách cudzích jazykov

Ambíciou našej školy je poskytnúť kvalitné vzdelávanie podľa platných štandardov, ale zároveň dať vzdelaniu aj širšiu dimenziu. Škola je okrem športu zameraná aj na jazyky. Preto sa učitelia cudzích jazykov snažia integrovať cudzie jazyky – anglický, nemecký a ruský jazyk do vzdelávania detí metódou obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania, ktorá sa po anglicky nazýva  CLIL (Content and Language Integrated Learning).

V rámci realizácie projektu Modrá škola – využitie dažďovej vody na ZŠ v Závodí sa žiaci na hodinách cudzích jazykov oboznámili s tematikou vody, jej využitím, šetrením a ochranou. Po odbornej jazykovej príprave na hodinách cudzích jazykov  ich  čaká príprava jednotlivých projektov na danú tému. Spojenie slovenského jazyka s cudzími jazykmi a využitie vedomostí z predmetov prírodoveda, biológia, geografia, fyzika, informatika a mnohých ďalších dávajú záruku, že deti zo Závodia sa naučia prepojiť získané vedomosti a využiť ich priamo v praxi.

Ak sa to učiteľom cudzích jazykov podarí aspoň čiastočne naplniť, môžu byť so svojou prácu nadmieru spokojní.