6. Interpretácia literárnych diel v 7. ročníku Aktivita 1.1 Chcem vedieť, o čom čítam

Súčasťou čítania s porozumením a oboznamovaním sa s tvorbou spisovateľov je aj interpretácia literárnych diel. Aktivita sa konala v rámci projektu NFP EÚ Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Žiaci 7.A a 7.B triedy interpretovali na hodinách literárnej výchovy diela slovenských a svetových autorov. Pri výbere vhodnej ukážky im pomáhali a usmerňovali ich vyučujúce.
Do súťaže v prednese poézie a prózy sa zapojili všetci žiaci. Interpretov hodnotili všetci žiaci, ktorí boli dopredu oboznámení s kritériami hodnotenia: výber ukážky, porozumenie a interpretácia textu, umelecký dojem.
Najväčší úspech dosiahli v 7.A triede: Kristína Labudová a Matúš Štrajcher v prednese poézie a Barbora Mária Kováčová v prednese prózy.
V 7.B boli najlepšie ohodnotení žiaci: Lucia Balogová v prednese prózy a Eliška Procházková v prednese poézie.