Učíme sa chémiu pre život

V rámci realizácie projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, aktivity Učíme sa pre život, sa žiaci šiesteho ročníka v rámci hodín chémie stretávajú s praktickým využitím pomôcok a vedomostí získaných na hodinách aj v reálnom živote. Naučia sa ako sa jednoducho zostaví aparatúra potrebná na chemické pokusy, naučia sa načo je potrebná voda a vzduch, budú vedieť rozpoznať látku a zmes a čakajú ich zaujímavé úlohy riešené v programe ALF. Niektoré z týchto úloh už v rámci plnenia projektu začali žiaci na hodinách chémie aj napĺňať.