Recitačná súťaž v cudzích jazykoch

V mesiaci marec 2013 si žiaci zmerali sily v recitačnej súťaži v anglickom a nemeckom jazyku a  spoločne hľadali tých najlepších recitátorov. Súťaž bola nielen tréningom ich zručností v ovládaní cudzích jazykov – ich slovnej zásoby, zvukovej stránky, chápania obsahu, skladby viet, ale aj pripomenutím si svetoznámych spisovateľov Shakespeara a Goetheho. Bola zorganizovaná v rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého, aktivita 2.1 Krajina, ktorej jazyk sa učím, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Recitačná súťaž v anglickom a nemeckom jazyku začala triednymi kolami. Triedneho kola sa zúčastnili všetci žiaci, z ktorých potom boli vybratí tí najlepší /z každej jazykovej skupiny traja – štyria/ do školského kola. Ukážky boli čerpané z cudzojazyčnej literatúry, učebníc cudzích jazykov, anglických a nemeckých časopisov ako aj z internetových zdrojov. Školské kolo sa uskutočnilo 27.3.2013 a zúčastnilo sa ho v recitačnej súťaži v anglickom jazyku 65 detí a v nemeckom jazyku 35 detí.