Vzdelávanie odborných pracovníkov v projekte, kurz 1 – IKT

Počas celého mesiaca marec sa desiati odborní pracovníci projektového tímu školy vzdelávali pod vedením odborných pracovníkov firmy GAMO a.s.. Vzdelávanie prebiehalo za podpory projektu Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Odborní pracovníci sa naučili chápať pojem prezenčná grafika pre účely digitálneho obsahu vyučovacej hodiny, vytvárať digitálne prezentácie, využiť interaktívny systém pri výučbe, ako aj pracovať s programom Alf, ktorý slúži na vytváranie interaktívnych testov.

Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať lektorom firmy GAMO Ľubošovi Hrabovskému, Milanovi Droppovi a Ing. Ivanovi Kováčovi, za ich profesionálny prístup a pomoc pri úlohách, ktoré museli odborní pracovníci zvládať počas vzdelávania. Sme presvedčení, že nadobudnuté vedomosti počas vzdelávania naplno využijeme vo výchovno-vzdelávacom procese.

Súčasťou záverečného overovania vedomostí odborných zamestnancov projektu bolo vypracovanie troch prezentácií v programe Mircosoft Power Point a jednej interaktívnej prezentácie s využitím pri práci s interaktívnou tabuľou.