Vzdelávanie odborných pracovníkov v projekte , kurz 2 – rozvoj čitateľskej gramotnosti

V rámci projektu Naša škola v Závodí pre každého sa uskutočnilo od 9. do 26. apríla 2013 ďalšie vzdelávanie odborných pracovníkov projektového tímu zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti na 1. a 2. stupni základnej školy pod vedením PhDr. Zuzany Petrovej, PhD.
Odborní pracovníci si osvojili základné stratégie čitateľskej gramotnosti a efektívneho čítania s porozumením. Naučili sa posúdiť informačnú a estetickú hodnotu textu na základe relevantných kritérií, zosumarizovanie hlavných myšlienok, zmysluplne využívať texty v súvislosti s ich povahou. Zároveň sa oboznámili s medzinárodnými referenčnými úrovňami PIRLS a TIMSS.
Všetky získané vedomosti a zručnosti boli aplikované na konkrétnych vecných, prípadne umeleckých textoch počas vzdelávania.
Na záver si každý odborný pracovník pripravil ukážku práce s textom podľa vlastného výberu, ktorú prezentoval.