Výsledky projektu

Výchovný a vzdelávací prínos projektu

 1. Téma vody a jej využitia, významu je zapracovaná do učebných osnov predmetov školy – dlhodobá udržateľnosť projektu.
 2. Uvedomenie si významu vody pre život človeka, organizmov a rastlín zo strany žiakov a ich rodičov.
 3. Rozvoj kompetencií žiakov – kognitívnych, motorických, poznanie technického princípu činnosti technických zariadení.
 4. Podpora  správneho vzťahu a budovanie správnych postojov k vode, jej využitiu, plytvaniu, významu pre život.
 5. Nadobúdanie zručností pri tvorbe projektov – výtvarné projekty, práce, elektronické prezentácie svojej práce, získanie schopnosti prezentovať svoj vlastný názor, diskutovať, presadiť sa v diskusii.
 6. Budovanie pozitívneho vzťahu k spoločným a zvereným hodnotám.
 7. Budovanie princípu otvorenej školy pre rodičov a verejnosť – škola sa stáva vzdelávacou inštitúciou nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov, vybudované technické zariadenia slúžia na vzdelávanie 24 hodín denne.

Sumár zrealizovaných opatrení

V rámci projektu boli realizované nasledovné aktivity:

 1. Otváracia konferencia projektu s účasťou žiakov, rodičov, obyvateľov mestskej časti Závodie a predstaviteľov zriaďovateľa, spojená s otváracím workshopom žiakov.
 2. Vzdelávacie aktivity pre žiakov – zapracovanie problematiky vody do učebných osnov predmetov, vypracovanie elektronických prezentácií žiakmi s určenou problematikou, vypracovanie učebných materiálov učiteľmi jednotlivých predmetov s určenou problematikou, odučenie vyučovacích hodín len s témami s danej problematiky.
 3. Deň otvorených dverí – vyučovanie danej problematiky na všetkých predmetoch v danom dni s využitím medzipredmetových vzťahov, prezentácia prác žiakov, prezentácia realizovaných vodozádržných opatrení, vrátane zavlažovacieho systému, oboznámenie s princípom fungovania jednotlivých vododzádržných opatrení, za dobrovoľnej účasti rodičov žiakov a obyvateľov mesta, spojený s pohostením a občerstvením.
 4. Celoškolská súťaž na tému voda – výtvarné práce žiakov a elektronické prezentácie žiakov v PowerPointe, s vyhodnotením, odmenením a zverejnením prác, za účasti rodičov žiakov.
 5. Výstava prác žiakov – výstava prác žiakov s danou problematikou počas celého školského roka na chodbe školy.
 6. Zverenie 1 realizovaného vodozádržného opatrenia, resp.  objektu do starostlivosti konkrétnej triedy.

V rámci projektu boli zrealizované nasledovné opatrenia s cieľom využiť zadržanú dažďovú vodu zo striech:

 1. Zachytávanie dažďovej vody zo striech budovy do zberných nádob.
 2. Zabudovanie podzemných zberných nádob.
 3. Vybudovanie elektronické automatického zavlažovacieho systému využívajúceho zachytenú vodu na zavlažovanie školského ihriska.
 4. Vybudovanie dažďových záhrad, zavlažovaných priamo dažďovou vodou zo striech budov.
 5. Vybudovanie zatrávňovačov s rigolom.
 6. Vybudovanie vsakov s odvedenou dažďovou vodou zo strechy budovy.
 7. Regenerácia trávnatého futbalového ihriska.
 8. Realizácia okrasných záhonov.
 9. Vybudovanie a osadenie šľapákového chodníkanadzemnej zbernej nádoby pre dažďovú záhradu.
 10. Výsadba stromov.
 11. Vybudovanie drenážnej vsakovacej jamy s vyústením odvedenej dažďovej vody zo strechy do vsakovacej jamy.
 12. Úprava a regenerácia trávnatej plochy v areáli školy.