Podmienky prijatia

Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina v zmysle zákona 245/2008 Z.z. ( §103 a §104) vytvára podmienky pre rozvoj športového nadania v kolektívnom športe futbal.

V zmysle § 105 musí uchádzač – žiak splniť nasledovné podmienky:

1.  Absolvovať úspešne skúšky ( testy) na overenie zručností a nadania na šport – futbal.

2.  Absolvovať úspešne psychodiagnostické vyšetrenie na preukázané nadanie.

3.  Dokladovať zdravotnú spôsobilosť pre zaradenie do športovej triedy.