Mobilita zamestnancov 2016 – 2018

 

Erasmus+ v Závodí pokračuje

„Obrovská skúsenosť absolvovať kurz v univerzitnom mestečku Cambridge sa mi vďaka programu Erasmus+ naskytla už po piaty raz,“ skonštatovala Mgr. Kubová, ktorá sa mobility v zahraničí zúčastnila aj tento rok. „Kurz bol pre mňa veľmi užitočný. Pred jeho absolvovaním som nemala príliš veľké skúsenosti s rôznymi formami testovania a získavania medzinárodných certifikátov ako napríklad CambridgeExam, IELTS a TOEFL. Kurz mi pomohol získať prehľad o rôznych druhoch testovania. Teraz lepšie chápem metodológiu a princípy testovania a hodnotenia žiakov. Veľmi užitočné boli pre mňa praktické aktivity, ktoré rozvíjajú všetky zručnosti a kompetencie žiakov. Zameriavali sme sa na rôzne druhy aktivít, ktoré zlepšujú čítanie, hovorenie, počúvanie či písanie. Pokiaľ ich budem aj prakticky využívať s mojimi žiakmi, určite sa zlepšia v používaní anglického jazyka v reálnom svete. Pracovali sme s veľkým množstvom internetových zdrojov, ktoré sa dajú zakomponovať  do vyučovania anglického jazyka. Počas kurzu sme sa navzájom inšpirovali a vymenili si skúsenosti s učiteľmi z rôznych krajín sveta – Indie, Ománu, Poľska, Českej republiky, Talianska, Rakúska i Slovenska. Teším sa, ako svoje skúsenosti využijem pri práci v triede. Bude to ako„čerstvý vzduch“, ktorý tam zavanie. Náš lektor Chris nám poskytol veľa užitočného materiálu a nápadov, ako pracovať na hodinách. Veľmi praktické bolo použiť kódovaný jazyk pri opravovaní chýb v písaní, naučiť slovnú zásobu prostredníctvom dopravného semafora alebo si stanoviť kritériá pri hodnotení testovania. S týmito nápadmi som sa stretla prvý raz a teším sa, že pri ich praktizovaní sa zlepší úroveň ovládania anglického jazyka mojich žiakov. Aj napriek tomu, že učím na základnej škole, je to pre mojich žiakov krok do budúcnosti, pretože budú musieť preukázať nadobudnuté skúsenosti v oblasti anglického jazyka o niekoľko rokov aj na maturitnej skúške. Poďakovanie patrí môjmu lektorovi Chrisovi Edgoosovi za profesionálny prístup,“ zhrnula hlavná koordinátorka projektu Eva Kubová. Na záver dodáva: „Som rada, že vďaka projektu sa učitelia zo Závodia  môžu zdokonaľovať a profesionálne rásť vo svojej oblasti. Práve ich spokojnosť mi dodáva ďalšiu silu pri príprave nových projektov školy.“

Kurz zameraný na metodiku a metodológiu vyučovania anglického jazyka s obohatením o reálie Írska absolvovala na prelome letných mesiacov v Belfaste aj ďalšia vyučujúca anglického jazyka na ZŠ s MŠ Školská 49, Miroslava Kováčová. „Kurz bol určený predovšetkým na rozvoj zručností žiakov vyšších ročníkov ZŠ so zámerom ich prípravy na štúdium jazykov i v budúcnosti. Celý dvojtýždňový pobyt bol pre mňa oživením z profesionálneho i osobnostného hľadiska. Prostredie, ktoré nepoznám, je pre mňa vždy veľkou výzvou i inšpiráciou. Sťažovať sa mi s odstupom času prináleží snáď len na nepriaznivé chladné počasie a nedostatok času i síl na spoznanie všetkého, čo ma zaujalo. Kurz bol vedený na báze workshopov a seminárov, na prvom mieste stála diskusia a práca v skupinách, ale aj príprava tematicky zameraných projektových hodín. Nóvom bol kompaktný pohľad na komplikované dejiny Írska, boje za rovnosť i samostatnosť, politické, občianske a náboženské nepokoje, bohatú národnú kultúru, prírodné bohatstvo a možnosť práce s týmto materiálom prostredníctvom výučby histórie, výtvarného umenia, hudby, literatúry a geografie i na hodinách anglického jazyka. Verím, že nemalou mierou k rozvoju jazykového i hodnotového napredovania mojich žiakov bude i pohľad na segregované i integrované školstvo v Severnom Írsku, ktoré musí taktiež prechádzať náročným prerodom vzhľadom na komplikovanú politickú a náboženskú minulosť i prítomnosť. Striedanie sa viacerých lektorov, ktorí poskytli užitočné rady predovšetkým v oblasti aktivít určených na rozvoj písania a hovorenia a z rôznych strán ponúkli svoje vlastné pohľady na problematiku vyučovania cudzích jazykov, vnímam taktiež kladne. Ku pozitívnemu hodnoteniu kurzu prispelo i internátne ubytovanie so spoločnými debatami ostatných účastníkov kurzu s medzinárodnou účasťou na rozmanité témy a edukačné exkurzie so sprievodcami i bez nich, ak sme chceli využiť i to málo voľného času, ktoré nám po intenzívnom vzdelávaní, tvorbe materiálov a vypracovávaní úloh v priestoroch školy zvýšilo.“ Týmito slovami zhodnotila svoje vzdelávanie v rámci projektu Erasmus+ Mgr. Miroslava Kováčová.

„Opäť zasadnúť do lavíc a zaspomínať si na školské časy, popritom rozvíjať profesijné schopnosti, spoznávať novú krajinu a ľudí z rôznych kútov sveta – to všetko mi umožnil dvojtýždňový zahraničný študijný pobyt v škótskom mestečku Dunfermline,“ spomína na Erasmus+ Erika Voleková. „Stretnutia s vynikajúcimi lektormi ma obohatili a naplnili novými skúsenosťami, poznatkami a praktickými radami. Inšpiratívne boli pre mňa aj neformálne rozhovory s učiteľmi, hosťujúcou rodinou a návšteva dvoch škótskych základných škôl. Prednášky o histórii a kultúre Škótska, o zvykoch a tradíciách, návšteva škótskeho parlamentu so sprievodcom, ochutnávka tradičného jedla „haggis“, nezabudnuteľné tóny gájd, kroky škótskych ľudových tancov, plavba po jednom z jazier „Loch“, návšteva hradu, na ktorom bola väznená Mária Stuartová, to všetko je hlboko vryté do pamäti a pomáha mi utvárať si obraz o jednej z krajín, ktorú môže angličtina nazývať svojím domovom. Tieto novonadobudnuté skúsenosti z prednášok a workshopov, poznatky o krajine a ľuďoch budem ďalej odovzdávať svojim žiakom na hodinách i počas mnohých ďalších aktivít a činností,“ konštatuje na záver Mgr. Voleková.

Vďaka projektu Erasmus+ sa Mgr. Viera Bučková taktiež zúčastnila študijného pobytu – avšak netradične v Lotyšsku. „Dva týždne, ktoré som strávila v meste Daugavpils, boli pre mňa  veľmi prínosné. Skvelí lektori – pedagógovia nás informovali o výborných aktivitách, metódach a formách výučby ruského jazyka. Mnohé z nich som si osvojila a využijem ich vo svojej pedagogickej praxi. Tvorivosť a kreativitu nám demonštrovali aj priamo počas vyučovacích hodín. Zároveň nám poskytli množstvo výborných  materiálov potrebných pre kvalitnú výučbu.  Vzdelávali sme sa v priateľskej atmosfére. Po skončení vyučovania sme s príjemnou pani sprievodkyňou spoznávali históriu mesta a okolia, náboženské tradície a súčasnosť mesta ležiaceho na hraniciach s Litvou a Bieloruskom,“ týmito slovami zhodnotila študijný pobyt Viera Bučková.

Zároveň za všetky vyučujúce dodáva: „Všetkým organizátorom, ktorí mali zásluhu na týchto študijných pobytoch, by sme sa chceli úprimne poďakovať.“

Skúsenosti a dojmy zo Severného Írska

V rámci medzinárodného študijného programu Erasmus + /Mobilita zamestnancov/ sa riaditeľ ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina Mgr. Ján Majsniar zúčastnil  na týždennom pobyte  v Belfaste. Išlo o vzdelávací kurz a cieľom tejto odbornej stáže bolo získať nové poznatky v oblasti riadenia základného a stredného školstva v ďalšej krajine EÚ, a to v Severnom  Írsku.

Cesta za poznaním sa už po tretí raz začala na letisku v Bratislave, tentoraz s prestupom v Londýne. Riaditeľ závodskej školy potom pokračoval  do cieľa cesty – na  medzinárodné  letisko v Belfaste na Britských ostrovoch.

,,Keď  som si mohol  vybrať miesto stáže  v niektorej z po anglicky hovoriacich krajín,  moja voľba padla bez váhania na Belfast. Lákalo ma svojou históriou, možno revolučnosťou, a pre  mňa dokonca aj akousi tajomnosťou. Mohol by som to  vyjadriť slovami piesne Belfast: When the hate you have for one another’s past… (Keď nenávisť, ktorú máte jeden k druhému, je minulosťou….).  Spievala ju pred rokmi skupina Boney M. a moja generácia mala oficiálne zakázané ju počúvať,“ uviedol  J. Majsniar.

Riaditeľ školy mal už v minulosti vďaka grantu EÚ  dva razy možnosť oboznámiť sa so školským systémom v Anglicku, keď navštívil  Southampton a Exeter. Cieľom pobytu bolo spoznať fungovanie tamojších škôl a priniesť si ďalšie cenné skúsenosti z inej krajiny UK, prípadne  nadviazať ďalšiu medzinárodnú spoluprácu našej školy so zahraničím.

V rámci stáže navštívil Mgr. Ján Majsniar dve školy pre deti vo veku 4-11 rokov a tri  školy pre žiakov vo veku 11-18 rokov.  V troch prípadoch  išlo o školy, ktorých zriaďovateľom je katolícka cirkev, v dvoch prípadoch štát.

,,O  nosení  uniforiem sa nediskutuje, ich nosenie je stanovené a bodka. Tak to berú aj žiaci, hoci niektorým sa  to nepáči. Bolo ich však podstatne menej ako zástancov nosenia uniforiem. Kritici nosenia uniforiem uviedli, že síce závidia žiakom na Slovensku voľnosť v tejto oblasti, ale rešpektujú rozhodnutie o používaní rovnošiat vo svojej krajine. Keď raz budú rodičmi svojich detí, pokúsia sa pre ne ako občania v rámci volieb toto rozhodnutie zmeniť. Toto hovorili s úsmevom pred svojím učiteľom a riaditeľom školy,“ pokračuje v rámci sprostredkovania zážitkov riaditeľ základnej školy v Závodí.

Podľa jeho slov vybavením škôl pomôckami sa so školami v Severnom Írsku môžeme porovnávať. Horšie je to už s počtom učební. Na prírodovedné predmety mala napríklad škola St Dominic´s Grammar school for girls s počtom  510 žiakov  určených 6 odborných učební. Delenie žiakov na dve skupiny pri počte nad 24 je samozrejmosťou v každom prírodovednom predmete. K tomu treba pripočítať štyri učebne technických prác, kde v dvoch z nich dievčatá aj napriek modernej dobe sústružili ozdoby na prsty na cvičnom sústruhu. Žiaci majú k dispozícii šesť jazykových učební a ďalšie odborné učebne pre jednotlivé predmety.

„Pri našom normatíve na 1 žiaka by takáto školská prevádzka so 6 budovami finančne  jednoducho neprežila,“ povedal  J. Majsniar.

Ďalej uviedol, že škola s takýmto počtom žiakov má osem asistentov. Inklúzia znamená pre Írov  nielen začlenenie žiakov s problémami vo vzdelávaní, ale samostatný veľký dôraz kladú na inklúziu a rast vzdelanosti nadaných žiakov v bežnej škole. V tomto sa líši slovenský a školský  írsky systém.

,,Vzdelávací  systém jednotlivých škôl mi pripomínal  pokojne a ticho fungujúci prístroj, výstupom z ktorého je spokojný žiak – občan, človek, veriaci či neveriaci, s demokratickým myslením. Keď som sa svojho kolegu riaditeľa školy opýtal, čo buduje v školskej záhrade, keď tam bagruje stroj, odpovedal mi, že presne nevie, lebo je to starosť mesta, ale zistí mi to. Učiteľ v írskej škole iba učí a vychováva, riaditeľ riadi iba pedagogický proces.“

Učitelia počas dvoch veľkých prestávok relaxujú v spoločnej zborovni, zhovárajú sa medzi sebou na rôzne témy – od výkonu belfastských  rugbistov až po zážitky z divadelného predstavenia, ktoré navštívili s rodinou. Učia, vychovávajú a aj relaxujú. Triedne knihy, strety s  nespokojnými rodičmi priamo v škole, dozory, opravy písomných prác počas prestávok im nehrozia.

Mgr. Ján Majsniar bol prítomný na 35 hodinách v írskych školách. Okrem toho mal možnosť navštíviť Múzeum Titanicu, absolvovať  jednodňový výlet do írskeho Dublinu, prehliadku Politických nástenných malieb v severnom Belfaste a ďalšie zaujímavé podujatia a stretnutia. Ubytovanie v typickej írskej rodine so psom a mačkou, zábava v tradičnom írskom pohostinstve so skvelou írskou kapelou – to všetko obohatilo o zážitky jeho študijný pobyt v hlavnom meste Severného Írska.

,,Večerné rozhovory s domácou paňou Bridget v spoločnosti jej  fenky  Lilly mali svoje čaro. Žiadna téma, od  politiky cez delenie na kresťanov a protestantov až po politické nepokoje,  jej nebola cudzia. Severní  Íri sú ľudia veľmi tolerantní, pohostinní, veselí a zábavní. Vážia si svoju históriu aj históriu monarchie napriek tendenciám odísť zo spoločenstva  UK,“ povedal ku koncu rozhovoru o skúsenostiach a dojmoch z pobytu Mgr. Ján Majsniar.

Na záver vyslovil tieto slová: ,,Ďakujem kolegyni Mgr. Evke Kubovej za prípravu kvalitných projektov. Vďaka nim sa môžeme tešiť spolu s kolegami na ďalšiu, v mojom prípade zatiaľ poslednú študijnú stáž, ktorá nás čaká v lete v Cambridge.“

Ján Majsniar, riaditeľ ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina – Závodie

Učiteľky zo Závodia sa opäť vzdelávali vo Veľkej Británii

Projekt Erasmus+ mobilita zamestnancov pod názvom Technika – most do budúcnosti našej školy na ZŠ s MŠ Školská 49 v Závodí pokračuje. Tento rok sa na študijných pobytoch v zahraničí zúčastnili tri učiteľky základnej školy. Ako vnímali svoje pobyty v zahraničí?

Cambridge už po štvrtý raz

„Keď som sa prvý raz dostala na študijný pobyt do nádherného mestečka Cambridge, pomyslela som si, že by som túto šancu chcela dostať ešte raz vo svojom živote. Vôbec som v tom čase netušila, že sa mi môj sen čoskoro splní. O rok som vycestovala znova a tento rok som v „meste múdrosti“ bola už po štvrtý raz. Môj sen sa naplnil vďaka opätovne úspešnému projektu školy v rámci programu Erasmus+. Opäť som mala možnosť spoznať nových priateľov, vymeniť si navzájom skúsenosti s učiteľmi z celého sveta, komunikovať v anglickom jazyku či získať nové nápady, ako pracovať na hodinách anglického jazyka. Spoznala som britský život a multikultúru krajiny. Stretnutie s Jimom Scrivenerom, medzinárodne uznávaným autorom mnohých metodík vyučovania anglického jazyka, ale aj s celým tímom profesionálov, ktorí sú v Bell Teacher Campus, ma nabili energiou do ďalšej (nie vždy ľahkej) práce učiteľa. Dúfam, že svoje skúsenosti využijem pri ďalšej práci učiteľa ako aj pri medzinárodných projektoch.“ Takto vnímala svoj zahraničný študijný pobyt Eva Kubová.

Cambridge – nezabudnuteľný zážitok

Svoje dojmy a zážitky zhrnula týmito slovami Miriama Budiská. „Počas leta som mala možnosť prvýkrát sa zúčastniť na študijnom pobyte v anglickom meste Cambridge vďaka úspešnému projektu školy v rámci programu Erasmus+. Bola to pre mňa veľká výzva vrátiť sa späť do študentských čias, bývať na typickom anglickom internáte a zúčastňovať sa každý deň na vybranom kurze, hoci len dva týždne. Pobyt ma obohatil osobnostne, ale aj vedomostne. Nadobudla som veľa praktických skúseností z oblasti technológie, ktoré sa budem snažiť využívať čo najčastejšie. Dúfam, že nadchnú rovnako aj mojich žiakov a učenie anglického jazyka im pôjde ľahšie.
Mala som príležitosť spoznať skvelých ľudí z rôznych kútov sveta, s ktorými sme si vymenili veľa praktických rád. Cambridge je úžasné mesto, ktoré dýcha históriou. Ponúka množstvo historických pamiatok, krásnu botanickú záhradu a plavbu po rieke Cam – známa ako Punting. Som veľmi rada, že som mohla toto všetko absolvovať a takúto skúsenosť by som odporučila každému učiteľovi anglického jazyka.“

Iný kraj, rovnaký mrav

Zahraničný metodický kurz bol veľkým prínosom aj pre Miroslavu Kováčovú. „Výzva absolvovať študijný pobyt vo Walese ma lákala už dlho. Bola to príležitosť skĺbiť veľa z toho, čo mi prináša potešenie v profesionálnom svete i v oblasti mojich záľub. Dva týždne v hlavnom meste Walesu, v Cardiffe, mi umožnili opäť sa posunúť ďalej na ceste k zvládnutiu digitálnych technológií vo vyučovacom procese a ponúkli mi viacero nápadov, ako pracovať moderne pri výučbe angličtiny.

Obohatením boli hlavne stretnutia s vynikajúcimi lektormi. Medzi nimi sa vynímal predovšetkým Graham Workman, autor mnohých kníh, metodík, odborník s profesionálnym individuálnym prístupom ku všetkým zúčastneným študentom. Nemalou mierou prispeli k celkovému pozitívnemu obrazu o kurze aj výmeny skúseností s učiteľmi z celej Európy, neformálne internátne rozhovory o učiteľskej praxi a všadeprítomná angličtina. Prednášky o histórii a kultúre Walesu, o zvykoch, návšteva waleského parlamentu so sprievodcom, stretnutie s národným mužským waleským zborom, ochutnávka tradičných koláčov z domácej kuchyne jedného z prednášajúcich, kontakty s waleštinou, lesk a bieda národa -to všetko tvorí nezabudnuteľný odkaz, ktorý bude vo mne dlho rezonovať. Som inšpirovaná ďalej ho odovzdávať svojim žiakom na hodinách i počas mnohých ďalších aktivít či rozhovorov.

Je predsa vždy zaujímavé tvoriť nové variácie trojuholníka angličtina – život – digitálne technológie.“