Jolly Phonics

Jolly Phonics testovanie

Prvý júnový týždeň absolvovali žiaci prvého ročníka ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí testovanie z ANJ metódou Jolly Phonics. Pri tomto testovaní sa overovala úroveň zvládnutia učiva žiakmi a ich vedomostí zo základných komunikačných zručností. Ďalej sa zisťovala aj schopnosť žiakov prečítať s porozumením slovné spojenia. Na  záver sa žiaci predviedli aj v čítaní jednej z knižiek Jolly Phonics Readers, pričom sa kládol dôraz na správnu výslovnosť zvukov a pochopenie čítaného textu.

V čase preverovania boli naši prváci individuálne predvolávaní, aby ich učiteľky mohli presne zaznamenať zvládnutie techniky čítania anglického textu a celkovú úroveň ich zručností.

Bolo veľmi zaujímavé sledovať zodpovednosť, s akou prichádzali deti do testovacej miestnosti a pozorovať ich intenzívne sústredenie sa pri triedení obrázkových kartičiek s frázami opisujúcimi situáciu na obrázku. Ich koncentrácia a veľká snaha, ktorú vynakladali pri dekódovaní každého slova pomocou osvojených zručností dali za pravdu výnimočnosti Jolly Phonics metódy a potvrdili tak efektivitu tohto komplexne prepracovaného systému osvojovania si anglického jazyku.

ZŠ Závodie Žilina Jolly Phonics testovanie

Projekt Jolly Phonics oficiálne začal

Pán riaditeľ Ján Majsniar a pani učiteľka Eva Bittšánska sa zúčastnili na konferencii Jolly Phonics 2017 v Liptovskom Mikuláši, aby podpísali zmluvu školy o experimentálnom overovaní a oficiálne tak potvrdili začiatok realizácie projektu na škole. Bol to skvelý deň, z ktorého si odniesli veľa nových informácií, či už od Christophera Jollyho, ako predstaviteľa tejto metodiky, ale aj od tréneriek z Rumunska, Poľska a Slovenska, ktoré predstavili Jolly Phonics vo svete.

Ostáva nám len dúfať, že novým prváčikom na našej škole, ktorí budú súčasťou projektu,  zasejeme semienko úspechu v učení sa anglického jazyka.

Naša škola úspešná v projekte Jolly Phonics

Naša škola ZŠ s MŠ Školská 49 bola zaradená do experimentálneho overovania s názvom „Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní“. Daná metóda je úspešne využívaná v zahraničí a odporúčaná pre vynikajúce výsledky. Cieľom projektu je zavedenie Jolly Phonics na Slovensku a zistenie efektivity Jolly Phonics metodiky v slovenských podmienkach. Od nového školského roka sa tak začnú učiť novou metódou naši prváčikovia a budú tak pokračovateľmi terajších prváčikov, ktorí sa už danou metódou učia.