Školský psychológ

Mgr. Anna Bašková

Konzultačné hodiny:
Utorok 13:00 – 15:00
Streda 15:00 – 17:00

Po vzájomnej dohode aj mimo konzultačných hodín, kontakt: abaskova@zsmszavodie.sk.

Nájdete ma v kabinete školskej psychologičky v prístavbe školy, na prízemí.
Psychológ je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu za každých okolností, pozorným a trpezlivým poslucháčom, sprievodcom a konzultantom pri riešení problémov, zrkadlom vzniknutých situácií a postojov, no predovšetkým je človekom s časom vyhradeným pre Vás.

Poslaním školskej psychologičky na našej škole je pomáhať tomu, aby sa všetci, kto školu navštevujú, v nej cítili bezpečne a spokojne. Môžete sa na mňa obracať na konzultovanie výukových a výchovných problémov, problémov v rámci vzťahov v triede a v škole a tiež, pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

O psychologické služby školskej psychologičky môže požiadať:
• žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne počas prestávky alebo po vyučovaní
• rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne počas konzultačných hodín alebo emailom
• učiteľ osobne počas pracovnej doby psychologičky.

Žiaci neváhajte za mnou prísť ak:
• sa potrebujete o niečom porozprávať a vyjasniť si niektoré veci a neviete, komu sa zdôveriť
• Vám nejde učenie tak ako by ste chceli
• potrebujete pomoc pri riešení niečoho osobného
• vás trápi akýkoľvek problém, s ktorým si neviete rady
• máte problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s rodičmi či s učiteľom a chceli by ste vedieť ako vzťahy zlepšiť
• vás trápi tréma, strach zo skúšania alebo písomky
• sa rozhodujete o vašom budúcom povolaní a neviete, ktorú školu si vybrať
• kamaráta trápi nejaký problém, vy mu chcete pomôcť, ale neviete ako
• chcete lepšie spoznať seba samých a pracovať na osobnom raste

Rodičia môžete sa na mňa obrátiť ak:
• chcete konzultovať výukové a výchovné problémy Vašich detí
• má Vaše dieťa akékoľvek psychické problémy
• sa potrebujete sa uistiť o voľbe strednej školy pre Vaše dieťa
• potrebujete informácie alebo odporúčanie inej odbornej pomoci, ktorá je mimo mojich kompetencií

Učitelia vyhľadajte ma ak:
• chcete riešiť výukové alebo výchovné problémy žiakov
• hľadáte spôsob ako zlepšiť atmosféru v triede a vzťahy so žiakmi

Je normálne mať problém a potrebovať pomocnú ruku. Na druhej strane je prirodzené, mať zábrany. Avšak každý psychológ je viazaný mlčanlivosťou a so svojimi problémami sa na mňa môžete pokojne obrátiť.

Ako prebieha spolupráca so školskou psychologičkou?
Psychologička pracuje s deťmi buď skupinovo v rámci triednických hodín a tematických skupinových aktivít alebo individuálne na základe potreby dieťaťa samotného alebo žiadosti rodiča či učiteľa. Ďalšia spolupráca sa odvíja od konkrétnej zákazky. Môže mať podobu jednorazovej konzultácie alebo dlhodobej spolupráce. Prebieha na základe súhlasu konkrétneho žiaka a jeho rodičov a dohody so školskou psychologičkou. Obsah konzultácií je dôverný.

Náplň práce školskej psychologičky
Diagnostická činnosť
• Realizujem orientačnú diagnostiku žiakov s cieľom zistiť príčiny školskej neúspešnosti alebo vyhľadať nadaných žiakov.
Intervenčná činnosť
• Vytváram spolu s učiteľmi podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ako aj ku škole a učeniu.
• Podieľam sa na zmiernení problémov v spolupráci s pedagógmi a rodičmi.
• Pomáham učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u detí.
• Realizujem intervenčné programy stimulujúce zdravý osobný rast žiakov.
Preventívna činnosť
• Pozorujem žiakov v triedach za účelom odhalenia prípadných problémov.
• Vytváram a aplikujem preventívne programy podporujúce zdravý rozvoj osobnosti žiaka a programy prevencie sociálno-patologických javov.
• Realizujem prieskumy a anonymné ankety s cieľom zistenia výskytu nežiadúcich javov a skvalitnenia podmienok v škole.
Poradenská činnosť
• Poskytujem konzultácie rodičom, žiakom a učiteľom, pomáham pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich zapojení do vzdelávacieho procesu v škole.

Pri svojej práci spolupracujem:
• so školskou špeciálnou pedagogičkou, výchovnou poradkyňou a koordinátorkou prevencie, s asistentmi učiteľa, s pedagógmi a vedením školy
• s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie(CPPPaP) a ďalšími odborníkmi poskytujúcimi psychologickú starostlivosť

Pri svojej práci sa riadim Etickým kódexom školského psychológa.

Etický kódex školského psychológa

Užitočné linky:

Asociácia školskej psychológie www.aspsr.sk

Prevencia šikanovania http://www.prevenciasikanovania.sk/?mod=deti-a-mladez
http://sk.sheeplive.eu/
https://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/

Linka detskej istoty http://www.ldi.sk/

Protidrogová prevencia http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/d/prevencia_v_rezorte_/sk/prevencia_na_skolach.html

Informácie a zaujímavosti o vzdelávaní https://eduworld.sk/