Profil školy

Viac ako 80-ročná vzdelávacia inštitúcia v Závodí od svojho vzniku v roku 1933 prešla rôznymi názvami, či formami. Od štátnej meštianskej školy, až po dnešnú základnú školu s materskou školou.
Motivačné názvy materskej školy ,,Podaj mi rúčku a poďme spolu poznávať“ a celej našej školy „Aj keď sa vzdelávame v Závodí, nikdy nebudeme tak vychovaní a vzdelaní, aby sme boli za vodou“ nie sú náhodné. Na motivačný názov nadväzuje hymna školy a školské logo, ktoré veľavravne reprezentujú školu aj navonok. Staviame na každodennej, pomalej a systematickej zmene prístupu žiakov k morálnym pravidlám a k prístupu ku vzdelávaniu.
Robíme všetko preto, aby sme udržali „latku vedomostí žiakov“ na potrebnej úrovni aj napriek nesporným trendom po roku 1989, ktoré sú charakteristické postupným poklesom náročnosti pedagógov na vedomosti žiakov. Zameriavame sa na dosiahnutie nášho cieľa. Túto činnosť neustále analyzujeme, hodnotíme a prijímame potrebné opatrenia a nové postupy.
Pomaly a systematicky meníme vzťah učiteľ – žiak na partnerský. To by malo dodávať žiakom možnosť pozitívneho prežívania, získavanie zdravého sebavedomia, rozvíjania kritického a sebakritického myslenia a schopnosti sebahodnotenia, ale tiež zodpovednosti za svoje konanie, činy a rozhodnutia.
V našom poňatí by škola mala byť miestom, kde sa žiakom s veľmi rôznorodými vzdelávacími potrebami dostáva kvalitnej a kvalifikovanej výchovnej a vzdelávacej starostlivosti, kde sa ale cítia bezpečne a spokojne. K našim prioritám patria dobré vzťahy v škole, demokratické princípy, spoločné prežívanie učiteľov, žiakov a podľa možnosti aj rodičov, zapájanie sa do verejného života, zviazanosť s prírodou a jej zákonmi. Školský vzdelávací program kladie dôraz na rozvoj osobnosti každého žiaka s prihliadnutím na jeho individuálne schopnosti a záujmy.
Naša škola pri vzdelávaní kladie dôraz na nasledovné oblasti :
kvalitná jazyková príprava v oblasti cudzích jazykov,
• rozvoj osobnosti v oblasti športu,
• využívanie PC a práca s informáciami.
Žiak 9. ročníka našej ZŠ s MŠ by mal byť pripravený vedomostne a osobnostne na štúdium na strednej škole, pričom prioritné je pre nás pokračovanie našich žiakov na stredných odborných školách a gymnáziách. Zameriavame sa na dosiahnutie čo najlepších výsledkov v Testovaní 9 a Testovaní 5.
Časovou dotáciou vyučovacích predmetov (zvýšenie počtu vyučovacích hodín anglického jazyka) a zavedením nových predmetov (športová príprava, regionálna výchova, mediálna výchova) a vytvorenými materiálnymi podmienkami na škole podporujeme vzdelávanie.
K dosiahnutiu cieľov školy napomáhajú:
• významné množstvo školských, štátnych, ale aj medzinárodných projektov
• rôzne školské súťaže so zameraním na komunikáciu v cudzom jazyku – olympiády ANJ, RUJ,NEJ, a na športovanie žiakov – športové triedy, školský odznak zdatnosti, športové súťaže,
• veľmi dobré materiálne vybavenie školy – učebne informatiky, mobilná učebňa prírodovedných predmetov, kabinety cudzích jazykov, sauna, posilňovňa, vybavenie 17 tried a učební interaktívnou technikou, školské ihriská,
• zrekonštruované prostredie školy, moderný vnútorný informačný a bezpečnostný systém,
• kvalitne fungujúca školská jedáleň,
• základná umelecká škola a jazyková škola pre rozvoj žiakov popoludní v objekte školy.