Súčasnosť školy

V školskom roku 2017/2018 má Základná škola s materskou školou v Žiline – Závodí 520 žiakov v organizačnej zložke základná škola a 65 detí v organizačnej zložke materská škola.

Žiakov vzdeláva a vychováva 36 pedagogických zamestnancov a 1 odborný zamestnanec, stravovanie žiakov zabezpečuje 7 pracovníčok, IKT spravuje jeden externý zamestnanec školy.

Už niekoľko rokov záujem rodičov o umiestnenie svojho dieťaťa v materskej škole prevyšuje kapacitné možnosti materskej školy. V dôsledku záujmu rodičov o ZŠ s MŠ v Žiline – Závodí, ale aj v dôsledku nadobudnutia platnosti nového školského zákona, ktorý stanovil nové maximálne počty žiakov v triedach, bojuje škola posledné 4 roky s nedostatkom priestorov. Škola získala vďaka schválenému projektu financovania z „eurofondov” dve nové učebne a jednu novú špecializovanú IKT učebňu. Momentálne sa na škole realizuje projekt v rámci Európskej únie „Naša škola v Závodí pre každého“.