Štruktúra školy

Štruktúra školy:

 

škola je od 1. apríla 2002 samostatným právnym subjektom

zlúčením materskej škôlky so základnou školou bola zriadená od 1. 1. 2005 Základná škola s

materskou školou Školská 49

zriaďovateľom školy je mesto Žilina

škola sa vnútorne člení na: ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD

riaditeľ školy: Mgr. Ján Majsniar /štatutárny zástupca školy/

zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Katarína Búziková /zástupkyňa štatutára/

zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Jana Kmeťová

zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu: Emília Hubočanová

vedúca vychovávateľka ŠKD: Bc. Helena Králiková

výchovná poradkyňa: Mgr. Gabriela Žilinčárová

vedúca školskej jedálne: Anna Závodská

ekonóm – hospodár: Marta Bojanovská

materská škola: 3 triedy, 6 pedagógov

I. stupeň: 11 tried, 11 pedagógov

II. stupeň: 14 tried, 21 pedagógov

školský klub: 8 oddelení, 8 vychovávateliek

prevádzkoví pracovníci: školník pre ZŠ, školníčka pre MŠ, údržbár, 10 zamestnancov ŠJ, 4 upratovačky