Hodnotenie

Hodnotenie vyučovacích predmetov

Čl. 1
Zásady hodnotenia

(1) Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu,
korekčnú a motivačnú funkciu.
(2) Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí priebežne a celkovo a má právo dozvedieť sa
spôsob a výsledok hodnotenia.
(3) Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou klasifikácie
a slovného hodnotenia. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne
riaditeľ školy (ďalej len „riaditeľ“) po prerokovaní v pedagogickej rade.
(4) Klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi
stupňami. Na vysvedčeniach s klasifikáciou sa slovný komentár za príslušný polrok nedopĺňa.
(5) Slovné hodnotenie je jednou z foriem hodnotenia, ktorého výsledky v jednotlivých predmetoch
prípravného ročníka, nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka sa vyjadrujú slovne
štyrmi stupňami; vysvedčenie so slovným hodnotením sa môže doplniť slovným komentárom za
príslušný polrok.
(6) Kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia je forma hodnotenia, pri ktorej sa výsledky
niektorých vyučovacích predmetov vyjadrujú stupňom klasifikácie a niektoré sa vyjadrujú
slovne. Kombinované hodnotenie sa odporúča využiť aj v rámci toho istého predmetu, pri
prechode zo slovného hodnotenia na klasifikáciu. Postupne učiteľ dopĺňa slovné komentáre
známkou, a tak pripravuje žiakov na zmenu kvantifikátora.
(7) Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie:
a) priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na
vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne
osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť,
b) celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého
polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho
vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.
(8) V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi,
rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia vo výchovno-
vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch
v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako
aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie
žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého
rozvoja osobnosti žiaka.
(9) Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s:
a) výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov,
b) požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií,
c) učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami.
(10) Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami a
schopnosť ich využívať v oblastiach:
a) komunikačných schopností, najmä ústne a písomné spôsobilosti,
b) čitateľskej gramotnosti,
c) jazykových schopností v štátnom jazyku, v materinskom jazyku, v cudzích jazykoch,
d) digitálnych kompetencií,
e) matematickej gramotnosti a prírodných vied,
f) sociálnych kompetencií,
g) multikultúrnych kompetencií,
h) manuálnych zručností a ich využití v praktických cvičeniach,
i) umeleckých a psychomotorických schopností,
j) analýzy problémov a schopnosti ich riešenia,
k) osobnostných vlastností ako porozumenie, znášanlivosť, tolerancia, priateľstvo,
l) kontrolovania a regulovania svojho správania, ochrany svojho zdravia a životného prostredia a etických princípov.

Čl. 2
Získavanie podkladov na hodnotenie

(1) Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ najmä
týmito metódami, formami a prostriedkami:
a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
b) sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) a didaktickými testami;
uplatňuje aj metódy menej riadené (referáty, denníky, projekty, sebahodnotiace listy, dotazníky,
pozorovania, portfóliá) – súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone,
d) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka,
e) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými
zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a
dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami,
f) rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka.
(2) Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v polročnom
hodnotiacom období.
(3) Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených
prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky
hodnotenia písomných a grafických prác a praktických činností oznámi žiakovi a predloží k
nahliadnutiu najneskôr do 10 dní.
(4) Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok.
Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťažovaniu žiaka. Písomné práce
archivuje do konca príslušného školského roka.
(5) Termín na vykonanie písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút, prekonzultuje učiteľ s
triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môže žiak robiť len jednu
skúšku uvedeného charakteru.
(6) Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka.
(7) Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú:
a) známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede,
b) známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, didaktické testy, grafické práce, praktické
práce, pohybové činnosti,
c) posúdenie prejavov žiaka podľa čl. 1 ods. 8.

Čl. 3
Hodnotenie prospechu a správania
(1) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.

Stupeň 1 (výborný)
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.

Stupeň 2 (chválitebný)
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

Stupeň 3 (dobrý)
Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.

Stupeň 4 (dostatočný)
Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.

Stupeň 5 (nedostatočný)
Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.

(2) Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý stupeň základnej školy
uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň, pre druhý stupeň sa vypíše slovom.

(3) Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prípravný ročník, nultý
ročník, prvý ročník až štvrtý ročník základnej školy môže hodnotiť slovne stupňami:
a) dosiahol veľmi dobré výsledky,
b) dosiahol dobré výsledky,
c) dosiahol uspokojivé výsledky,
d) dosiahol neuspokojivé výsledky.

Stupeň dosiahol veľmi dobré výsledky
Žiak je tvorivý a iniciatívny, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom, dokáže vyjadriť veku primerané postoje, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov. Žiak vie vyhľadávať a využívať informácie, jeho myslenie je kritické, dokáže hľadať vlastné riešenia, uplatňovať osvojené kľúčové kompetencie, účinne si organizuje svoju prácu a je schopný samostatne pracovať po predchádzajúcom návode učiteľa. Pri riešení úloh pohotovo uplatňuje logické operácie, číta s porozumením súvislé texty, funkčne využíva matematické vedomosti a zručnosti. V presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov a pojmov a vo vzťahu medzi nimi má nepodstatné medzery. Osvojené poznatky a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh samostatne, s minimálnymi odchýlkami. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú veľmi dobré, originálne.

Stupeň dosiahol dobré výsledky
Žiak sa snaží byť tvorivý, iniciatívny, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré s miernou podporou učiteľa aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Osvojenú slovnú zásobu dokáže používať pri komunikácii, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Číta s porozumením, pri riešení úloh uplatňuje logiku. Občas potrebuje usmernenie a motiváciu k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu. Jeho ústny aj písomný prejav je menej presný a výstižný. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Kvalita výsledkov činností žiaka je dobrá.

Stupeň dosiahol uspokojivé výsledky
Žiak nerozširuje svoju tvorivosť, chýba mu iniciatívnosť, priemerne si osvojuje poznatky a zákonitosti podľa učebných osnov. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú nedostatky. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, zdržanlivý pri vyjadrovaní svojich postojov, podlieha stereotypu. Čítať s porozumením dokáže len s pomocou učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti nedostatky. Grafický prejav je málo estetický. Žiak často potrebuje usmernenie svojej práce, kvalita výsledkov jeho činností je uspokojivá.

Stupeň dosiahol neuspokojivé výsledky
Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, nedokáže ich využívať. Prejavuje slabšie vyjadrovacie schopnosti, nespĺňa kritériá pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Pri využívaní poznatkov potrebuje sústavnú pomoc. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti podstatné nedostatky, grafický prejav je na nízkej úrovni. Žiak nedokáže uspokojivo pracovať, kvalita výsledkov jeho činností je neuspokojivá.

(4) Súčasťou vysvedčenia prípravného ročníka, nultého ročníka a prvého až štvrtého ročníka môže
byť slovný komentár za každý polrok, v ktorom je súhrn zhodnotenia vedomostí, zručností,
návykov a postojov žiaka. Obsah slovného komentára nesmie obsahovať negatívne odsudzujúce
výroky, aby nepôsobil deštruktívne, ale vždy konštruktívne a povzbudzujúco, má byť zameraný na
pozitívnu motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka.

(5) Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – veľmi dobré,
2 – uspokojivé,
3 – menej uspokojivé,
4 – neuspokojivé.

Stupeň 1 (veľmi dobré)
Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

Stupeň 2 (uspokojivé)
Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.

Stupeň 3 (menej uspokojivé)
Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení.

Stupeň 4 (neuspokojivé)
Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy.

(6) Celkové hodnotenie žiaka prípravného ročníka, nultého ročníka, prvého ročníka základnej školy sa
na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje:
a) prospel (a),
b) neprospel (a).

(7) Celkové hodnotenie žiaka druhého ročníka až deviateho ročníka základnej školy sa na konci
prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje:
a) prospel (a) s vyznamenaním,
b) prospel (a) veľmi dobre,
c) prospel (a),
d) neprospel(a).

(8) Pri vypisovaní pedagogickej dokumentácie (triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list žiaka) sa
môžu používať skratky uvedené v prílohe č. 1.

(9) Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá prospech
horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá
horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom
vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol dobré výsledky“ a jeho
správanie je veľmi dobré.

(10) Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň
prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných predmetov nemá horší
ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom
vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol uspokojivé výsledky“ a jeho
správanie je veľmi dobré.

(11) Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom
predmete; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nebol
hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“.

(12) Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške
stupeň nedostatočný; ak pri slovnom hodnotení z niektorého povinného vyučovacieho
predmetu aj po opravnej skúške bol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“.

(13) Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na
vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného
hodnotenia slovo:
a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol
žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,
b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a
motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval,
c) neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti
ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.