Organizácia vyučovania

 Vyučovanie na našej základnej škole je v školskom roku 2015/2016 jednosmenné.

 • Organizácia vyučovania

  1. hodina     8:00 – 8:45
  2. hodina     8:55 – 9:40
  3. hodina     9:50 – 10:35
  4. hodina   10:50 – 11:35
  5. hodina   11:45 – 12:30
  6. hodina   12:40 – 13:25
  7. hodina   13:55 – 14:35
  8. hodina 14:40 – 15:20
 • Nultá vyučovacia hodina je v nevyhnutnom prípade, napr. pri delení na skupiny na náboženskú a etickú výchovu resp. športová príprava v športových triedach so zameraním na futbal, alebo triednická hodina.

 • Počet vyučovacích hodín v jednotlivých triedach – stanovené Štátnym vzdelávacím programom – dostupné na www.statpedu.sk – ISCED1 a ISCED2.

 • Školský klub detí   – ranná činnosť – 6:45 – 7:45

                               poobedňajšia činnosť – po vyučovaní  – po skončení poslednej vyučovacej hodiny do 17.00

 • Krúžková činnosť: po skončení vyučovania  – od 14:00

 • Vyučovanie prebieha kvalifikovanými učiteľmi a trénermi spĺňajúcimi príslušnú kvalifikáciu v danom športe.

 • Na 1. stupni  – vyučovanie podľa Školského vzdelávacieho programu – ISCED1.

 • Na 2. stupni – vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu – ISCED 2.

 • V ŠKD – vyučovanie podľa výchovného programu