Denný poriadok

Trieda : 1. – kuriatka , veková kategória 3 – 5 ročné deti

Školský rok : 2013/2014

Triedna učiteľka : Adriana Randová

Učiteľka : Emília Hubočanová, zástupkyňa RŠ pre MŠ

Čas

Činnosti

6.45 -7.30

Schádzanie detí v 2.triede, spontánne hry

7.30 – 8.45

Hry a hrové činnosti smerujúce k téme dňa, pohybové a relaxačnécvičenia,

ranný kruh – rozhovor, plánovanie aktivít

8.45 – 9.05

Osobná hygiena, desiata

8.45 – 11 30

Edukačné aktivity – skupinové, frontálne , individuálne činnosti, hry hrové činnosti
Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor, pohybové aktivity, edukačná aktivita

11.30 – 12.10

Osobná hygiena, obed – stolovanie

12.10 – 14.20

Osobná hygiena, príprava na oddych, spánok, relaxácia, relaxačné cvičenia

14.20 – 14.45

Osobná hygiena, olovrant

14.45 – 15.45

Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, edukačné aktivity, hodnotenie dňa

15.45 – 16.30

Spontánne hry v 2.triede do odchodu detí

Trieda : 2. – lienky , veková kategória 4 – 6 ročné deti

Školský rok : 2013/2014

Triedna učiteľka : Jana Hlaváčová

Učiteľka : Ľubica Červená

Čas

Činnosť

6.45 – 9.10

Schádzanie detí, spontánne hry detí, hry a hrové činnosti smerujúce k téme dňa, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia,

ranný kruh – rozhovor, plánovanie aktivít

9.10 – 9.30

Osobná hygiena, desiata

9.30 – 12.05

Edukačné aktivity – skupinové, frontálne , individuálne činnosti
Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor, pohybové aktivity, edukačná aktivita

12.05 – 12.40

Osobná hygiena, obed – stolovanie

12.40 – 14.30

Osobná hygiena, príprava na spánok, spánok, relaxačné cvičenia

14.30 – 14.55

Osobná hygiena, olovrant

14.55 – 16.30

Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, edukačné aktivity, hodnotenie dňa, rozchádzanie detí

Trieda : 3. – včielky , veková kategória 5 – 6 ročné deti

Školský rok : 2013/2014

Triedna učiteľka : Ivana Kucháriková

Učiteľka : Anna Chobotová

Čas

Činnosť

6.45 – 8.45

Hry a hrové činnosti, spoločenské hry, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia,

ranný kruh – rozhovor, plánovanie aktivít

8.45 – 9.10

Osobná hygiena, desiata

9.10 – 11.30

Edukačné aktivity – skupinové, frontálne , individuálne činnosti
Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor, pohybové aktivity, edukačná aktivita

11.30 – 12.00

Osobná hygiena, obed – stolovanie

12.00 – 13.50

Osobná hygiena, príprava na oddych, oddych, relaxačné cvičenia

13.50 – 14.15

Osobná hygiena, olovrant

14.15 – 15.20

Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, edukačné aktivity, hodnotenie dňa

15.45 – 16.00

Obliekanie, prechod do hlavnej budovy MŠ

15.45 – 16.30

Hry a hrové činnosti v 2. tr. do odchodu