Školský poriadok

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie .

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

 • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

 • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

 • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča /zákonného zástupcu (ďalej len „ zákonný zástupca”), ktorú si vyzdvihne u zástupkyne RŠ pre MŠ. Deti sa prijímajú na nasledujúci školský rok v mesiaci marec, pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu školského roka.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ ZŠ s MŠ podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole (ďalej len vyhláška č. 308/2009 Z. z.), ktorá mení vyhlášku č.306/2008 Z.z..

Zápis a prijatie detí do materskej školy

Miesto a čas podávania žiadosti pre školský rok zverejní riaditeľ ZŠ s MŠ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy, informačnej tabuli v šatniach MŠ, prostredníctvom miestnych médií a na webovej sídle školy spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Podmienky prijímania detí prerokuje s pedagogickou radou a radou školy .

Deti sa prijímajú do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť si zákonný zástupca prevezme v materskej škole a predloží zástupkyni RŠ pre MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak sa jedná o dieťa so zmyslovým postihnutím, predloží vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Rozhodnutie o odložení plnenia povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca zástupkyni RŠ pre MŠ spravidla do 15. apríla, najneskôr však do 30.júna. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa ZŠ neobdržal, upozorní zástupkyňu RŠ pre MŠ na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky za účelom rezervovania miesta v materskej škole.

Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa počas školského roka vydá riaditeľ ZŠ s MŠ spravidla do 30. dní od ukončenia zápis . V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľ ZŠ s MŠ určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, najdlhšie na 3 mesiace / § 5 ods.14 písm. b) zákona 596/ Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov /.

O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ ZŠ s MŠ po prerokovaní so zákonným zástupcom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas, alebo ukončení dochádzky.

V prípade, že zákonný zástupca zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa nepotvrdí prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ zákonný zástupca nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka zástupkyňa RŠ pre MŠ, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacitných možností jednotlivých tried.

Počas školského roka môže zástupkyňa RŠ pre MŠ preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Zákonnému zástupcovi v takomto prípade oznámi dôvod a termín preradenia zástupkyňa RŠ pre MŠ osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci zástupkyne RŠ pre MŠ a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácií príslušných tried.

Úhrada poplatkov za pobyt dieťaťa v MŠ a stravu.

Výšku príspevku určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením v súlade s § 28 ods. 5 školského zákona .

Príspevok sa uhrádza hotovostným stykom zástupkyni RŠ pre MŠ resp. triednej učiteľke do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca neuhrádza, ak: /§28 ods.6 Škol. zákona/

 • má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

 • ak predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi – tlačivo si vyžiada u zástupkyni RŠ pre MŠ, resp. stiahne na webe.

 • je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca neuhrádza na základe rozhodnutia zriaďovateľa, ak:

 • dieťa prerušilo dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,

 • dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

Žiadosť si zákonný zástupca vyžiada u triednej učiteľky alebo stiahne z webu, vypísanú a doloženú potvrdením od lekára ju odovzdá zástupkyni RŠ pre MŠ, ktorá ju odošle zriaďovateľovi.

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú hore uvedené podmienky, platba sa započíta ako úhrada v nasledujúcom mesiaci. .

Príspevok na stravovanie dieťaťa v materskej škole:

Finančný príspevok od zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno jedlo je podľa zvoleného finančného pásma bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov na jeden deň:

celodenná strava: vo výške finančného pásma 1,19 € z toho:

 • desiata: 0,28 €

 • obed: 0,68 €

 • olovrant: 0,23 €

 • režijné náklady za odobraté hlavné jedlo : 0,10 €

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky – § 140 ods. 8 školského zákona.

Výšku príspevku na úhradu režijných nákladov určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina č. 11/2012 zo dňa 18.06.2012. – §140 ods. 10 školského zákona, určený na nákup materiálno technického vybavenia ŠJ a výdajnej ŠJ vrátane opráv, údržby, hygieny a kultúry stolovania .

Príspevok sa uhrádza vopred do 30. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne č. ú. 0303674002/5600(bankovým prevodom, poštovou poukážkou).

Dieťa sa prihlasuje na stravovanie na základe Zápisného lístka stravníka, ktorý predloží zákonný zástupca vedúcej školskej jedálne pred nástupom do materskej školy v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky MŠ SR č. 330/2009.

Na základe zápisného lístka riaditeľ ZŠ s MŠ vydáva rozhodnutie o prijatí dieťaťa na stravovanie v zmysle § 5 ods. 6 písma) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 12/2011 o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 17/2011 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 11/2012 o výške príspevku na úhradu režijných nákladov v ŠJ a výdajnej ŠJ vo výškemôže riaditeľ po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe porušenia školského poriadku zákonným zástupcom.

  1. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

1. trieda

od 7.30 hod.

do 15.45 hod.

2. trieda

od 6.45 hod.

do 16.30 hod.

3. trieda

od 6.45 hod.

do 15.45 hod.

Deti 1. a 2. triedy sa schádzajú v 2. triede od 6.45 hod. do 7.30 hod.. Od 7.30 hod. začína prevádzka 1. triedy.

Rozchádzanie detí:

V čase od 15.45 hod. do 16.15 hod. si rodičia deti preberajúv 2.triede. Deti 3. triedy privádza učiteľka o 15.45hod. do 2. triedy . Deti sa do hlavnej budovy presúvajú spravidla v čase od 15.45 – 16.00 hod.

Každý rodič je povinný prevziať svoje dieťa z MŠ do 16. 30 hod.

V čase školských prázdnin , resp. keď dôjde k poklesu počtu detí v jednotlivých triedach sa môžu triedy spájať.

Organizácia v čase prázdnin.

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov najmenej na tri týždne. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekcia všetkých priestorov materskej školy, pedagogickí zamestnanci podľa plánu čerpajú dovolenku a náhradné voľno.

Deti z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa v čase letných prázdnin budú sústreďovať do materských škôl, ktoré budú zabezpečovať náhradnú prevádzku.

Prerušenie prevádzky materskej školy a náhradné materské školy, ktoré zabezpečia prevádzku v čase letných prázdnin v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, oznámi zástupkyňa RŠ pre MŠ zákonným zástupcom dva mesiace vopred.

V čase vianočných, jarných a veľkonočných prázdnin bude prevádzka materskej školy obmedzená. Prevádzka bude zabezpečená podľa záujmu rodičov , pri zníženom počte detí sa aktuálne obmedzí na činnosť nižšieho počtu tried v hlavnej budove MŠ. Prevádzka bude zabezpečená pri počte 12 a viac záväzne prihlásených detí.

Záujem o prevádzku materskej školy v čase vedľajších prázdnin zaznamená rodič písomne v zozname detí príslušnej triedy a potvrdí svojim podpisom .

Dochádzka detí do MŠ

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod. a prevezme ho spravidla po 15.00 hod. Dieťa môže sprevádzať aj iná osoba, poverená zákonným zástupcom, ktorá môže o dieťati a jeho zdravotnom stave podať spoľahlivé informácie.

 Deti, ktoré sú prihlásené na poldenný pobyt zákonný zástupca preberá :

 1. trieda od 12.15 – 12.30 hod.

 2. trieda od 12.45 – 13.00 hod.

 3. trieda od 12.00 – 12.30 hod.

Spôsob dochádzky a spôsob stravovania dohodne zákonný zástupca so zástupkyňou RŠ pre MŠ.

Zákonným zástupcom sa neodporúča posielať dieťa do materskej školy samé, prípadne ponechať dieťa v šatni bez predchádzajúceho upozornenia učiteľky.

Za dieťa nezodpovedá školníčka alebo iná prevádzková zamestnankyňa.

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu / odchodu / a spôsob stravovania tak, aby n e n a r u š i l priebeh činností ostatných detí / napr. neobmedzil pobyt vonku, návšteva divadla a pod./.

Zákonným zástupcom sa odporúča dodržiavať dohodnutú dĺžku pobytu dieťaťa v materskej škole .

Zákonný zástupca dbá na  pravidelnú docházku dieťaťa do MŠ. Neprítomnosť dieťaťa a dôvod neprítomnosti oznámi triednej učiteľke osobne alebo telefonicky na č. t. 76 346 80, v 3.tr. 7634788. 

Odhlásenie zo stravy oznámi rodič najneskôr do 14.00 hod. pred  dňom neprítomnosti dieťaťa, v pondelok a deň po prázdninách do 7.30 hod. osobne alebo telefonicky na č. t . 76 346 80, 3.tr. 7634788, resp. 72 324 50 priamo u vedúcej ŠJ. V prípade náhleho ochorenia môže dieťa odhlásiť do 7.00 v deň neprítomnosti.

Ak dieťa včas neodhlási zo stravy, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá, resp. si obed vyzdvihne v MŠ do 14.00 hod..

Rodič je povinný počas dochádzky dieťaťa do MŠ hlásiť každú zmenu v údajoch o dieťati, ako aj o svojich vlastných – bydlisko, telefónne číslo, zamestnávateľa, poisťovňu, ap. triednej učiteľke svojho dieťaťa.

3. 7. Preberanie detí

Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia, až po jeho odovzdanie učiteľke, ktorá ju strieda v práci, zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe.

Preberanie detí medzi učiteľkami sa uskutočňuje písomne na základe aktuálneho zoznamu detí v zošite na preberanie detí s podpisom preberajúcej a odovzdávajúcej učiteľky.

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný pre prijatie do MŠ ( §7 ods. 7 Vyhlášky o MŠ) – zvýšená teplota, opakujúci sa kašeľ, hnačka, voš vlasová. Učiteľka MŠ má právo v odôvodnených prípadoch žiadať od rodiča potvrdenie od lekára o jeho momentálnom zdravotnom stave. Učiteľky majú zákaz podávať deťom lieky .

Na prevzatie dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj inú osobu , nie však mladšiu ako 10 rokov alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.

 Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku. Tlačivo si zákonný zástupca vyžiada u triednej učiteľky.

V prípade, že zákonní zástupcovia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať zástupkyňu RŠ pre MŠ.

Pobyt detí vonku.

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo vychádzky. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, kedy sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď ( nie mrholenie ). V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2-krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. V čase od 11,00 do 15,00 hod. sa v tomto období obmedzuje pobyt vonku na minimum. Počas letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku hlavu pokrytú vhodným doplnkom (šiltovkou, klobúkom a pod.), aby sa predišlo úpalu. Odporúča sa vzdušné oblečenie s prírodných materiálov.

Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť. Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na betón atď. Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov zástupkyne RŠ pre MŠ.

Skôr ako sa pobyt detí uskutoční na školskom dvore, školníčka skontroluje bezpečnosť areálu, odstráni z dosahu nebezpečné predmety a zabezpečí ich likvidáciu . Vyloží hračky do piesku a po skončení ich odloží.

Na vychádzke ide učiteľka posledná, vždy za deťmi. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná. Deti sú vybavené reflexnými vestami.

Deti by mali byť primerane oblečené a obuté, aby im odev nebol prekážkou pri hre a jeho prirodzenom pohybe, aby sa dieťa hralo bez obavy, že sa zašpiní.

Pre pobyt vonku je využívaná školská záhrada a blízke okolie materskej školy. Organizované sú aj poldenné vychádzky do prírody. Celodenné výlety, pri ktorých nie je zabezpečená strava, sú zakázané.

Deti 3. triedy využívajú aj priestory školskej záhrady pri ZŠ v Žiline – Závodí.

Odpočinok

Počas popoludňajšieho oddychu dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Pri prezliekaní deti motivuje, podľa ich schopnosti, k sebaobsluhe a dôslednosti pri odkladaní zvrškov odevu. Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Počas odpočinku detí si učiteľka doplňuje triedne písomnosti, pripravuje si pomôcky, študuje odbornú literatúru. Neruší spánok detí hlasným rozprávaním s inou kolegyňou.

Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. So staršími deťmi, najmä 5 – 6-ročnými, je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam, napríklad čítaniu rozprávok, grafomotorickým cvičeniam, občasnému pozeraniu detských filmov atď.

Rodič zabezpečí dieťaťu pohodlné pyžamo. V prípade občasného pomočenia zabezpečí nepremokavú podložku. Pyžamá sa vymieňajú týždenne, podľa potreby aj častejšie. Posteľné prádlo sa vymieňa každé tri týždne. Pranie prádla zabezpečuje MŠ v práčovni Bytterm.

Dĺžka odpočinku v jednotlivých triedach je uvedená v denných poriadkoch.

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

Zákonní zástupcovia dieťaťa majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami podľa dohody. Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ zákonný zástupca, prípadne pedagogický zamestnanec prejaví záujem, vyhotovia sa aj v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovujú aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol zákonný zástupca v predchádzajúcom čase upozornený. Konzultačné hodiny triednej učiteľky sú zverejnené na nástenke v šatni.

 1. trieda : pondelok nepárny týždeň od 12. 45 – 13.45 hod.

 2. trieda : pondelok párny týždeň od 13.00 – 14.00 hod.

 3. trieda : pondelok párny týždeň od 12.30 – 13.30 hod.

Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií môžu rodičom odporúčať pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa.

Úsporný režim chodu materskej školy

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti, hlavne v zimných mesiacoch, zástupkyňa RŠ pre MŠ môže rozhodnúť o spájaní tried. Spájajú sa tie triedy, kde je to ekonomicky najvýhodnejšie. O tejto skutočnosti triedne učiteľky včas informujú rodičov obvyklým spôsobom / písomný oznam na nástenke, neprítomné deti telefonicky /. Pri rozhodnutí o spájaní tried sa dbá na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade zástupkyňa rieši udelením náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky.

Opatrenia v prípade pedikulózy

Pedikulóza (zavšivavenie) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit Voš detská, hlavová.

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku.

Hlásenie ochorenia: zákonný zástupca, ktorý zistí pedikulózu ( zavšivavenie﴿dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľke a zástupkyni RŠ pre MŠ. Je povinný prerušiť dochádzku dieťaťa do MŠ na dobu odstránenia pedikulózy a pri nástupe dieťaťa do MŠ predložiť písomné potvrdenie od lekára.

Hromadný výskyt hlási zástupkyňa RŠ pre MŠ na odbor epidemiológie RÚVZ.

Činnosti zástupkyne RŠ pre MŠ v rámci preventívnych opatrení

alebo pri výskyte pedikulózy

Zástupkyňa RŠ pre MŠ vykoná naldujúce opatrenia

a) na začiatku školského roka zabezpečiť informovanie a poučenie pedagógov o pedikulóze a ich povinnostiach:

Povinnosti pedagóga:

 1. pri zistení pedikulózy u dieťaťa okamžite ohlásiť toto zástupkyni RŠ pre MŠ a rodičom;

 2. pristupovať citlivo k tejto problematike tak, aby nedošlo k psychickej traume u dieťaťa/výsmech detí/ a vyvolaniu negatívneho postoja zákonného zástupcu;

 3. informovanie zákonného zástupcu pomocou letákov a iných dostupných možností.

 1. v prípade výskytu pedikulózy zabezpečiť informovanie rodičov všetkých detí v triede, resp. v materskej škole podľa rozsahu šírenia pedikulózy, aby vykonali preventívne na určitú dobu kontrolu vlasov u svojich detí;

 1. poveriť pedagogických zamestnancov na zavedenie a vykonávanie ranného filtra v materskej škole zameraného na problematiku pedikulózy;

 1. v prípade podozrenia na pedikulózu zabezpečiť v škole izoláciu dieťaťa od ostatných detí a bezodkladne informovať zákonného zástupcu dieťaťa;

 1. zabezpečiť včasné zahájenie dezinsekcie prostredníctvom zákonných zástupcov detí;

 1. zabezpečiť, aby bola dezinsekcia vykonaná v celom zasiahnutom kolektíve naraz;

 1. viesť agendu o vykonávaných opatreniach.

Opätovný nástup dieťaťa do školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že dieťa je spôsobilé pre opätovný návrat do kolektívu.

Zákonný zástupca má povinnosť starostlivosti o dieťa, vrátane umožnenia poskytnúť mu zdravotnú starostlivosť. Ak zákonný zástupca odmietne liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť považovať za nedodržanie povinnosti starostlivosti o toto dieťa a navyše dochádza aj k porušeniu základných práv dieťaťa. Riešenie tejto situácie je v kompetencii zodpovedných inštitúcií v sociálnej oblasti.

Školský poriadok je zverejnený v každej šatni príslušnej triedy.

Rešpektovať a dodržiavať ustanovenia školského poriadku. V prípade opakovaného porušovania môže riaditeľ školy po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.