Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa: Mgr. Gabriela Rovňaníková

tel: 041/7232460

Konzultačné hodiny:

utorok 14.00 – 15.00 hod
štvrtok 8.00– 8.45 hod

Hlavné úlohy výchovného poradenstva:

– poskytovať poradenské služby v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného
a profesijného vývinu žiakov
– v spolupráci s triednymi učiteľmi predchádzať a riešiť výchovné a vzdelávacie problémy žiakov
– poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov
– venovať pozornosť problémovým žiakom s poruchami správania, učenia a žiakom zo
sociálne znevýhodneného prostredia
– v spolupráci so špeciálnym pedagógom zabezpečovať diagnostiku žiakov s poruchami
učenia a správania
– poskytovať informácie a usmerňovať žiakov v oblasti vzdelávania a profesijnej orientácie
spracovať a predkladať štatistické údaje o záujme a zaradení žiakov na ďalšie vzdelávanie
– poskytovať požadované informácie a komunikovať so Školským výpočtovým strediskom v Liptovskom Mikuláši
– spolupracovať s ďalšími inštitúciami – CPPPaP, ÚPSVaR

STREDNÉ ŠKOLY – informácie Ministerstva školstva SR:

 1. Portál „Mapa regionálneho školstva“
 2. Systém duálneho vzdelávania
 3. Sprievodca neštátnymi školami

Informácie o prijímacom konaní na stredné školy v školskom rok 2018/2019

Prijímanie žiaka na strednú školu:

Do prvého ročníka trojročného a štvorročného vzdelávacieho programu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie, teda úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania.

Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania.

Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.

Žiak, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy alebo posledný ročník neukončil úspešne, môže byť prijatý do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania, dvojročný vzdelávací program.

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020

 • Prijímanie na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie
  špeciálnych schopností, zručností alebo nadania:

– riaditeľ strednej školy zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích
skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania do 1. februára 2020,

– zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium v odboroch,
ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára 2020,

– riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára 2020,

– uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania priamo na strednú
školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).

Talentové skúšky – overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania:
od 15. marca do 30. apríla 2020.

 • Prijímanie na štúdium v ostatných odboroch vzdelávania:

– riaditeľ strednej školy zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok
do 31. marca 2020,

– zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 10. apríla 2020,

– riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na strednú školu vrátane osemročných gymnázií do 20. apríla 2020,

– uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval, ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).

 1. kolo prijímacích skúšok:
 2. mája 2020 (pondelok) – 1. termín
  14. mája 2020 (štvrtok) – 2. termín

Do 6. júna 2020 riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest.

 1. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 16. júna 2020 (utorok).

Rozhodovanie o prijatí

O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov
prijímacieho konania.
Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.
Základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho príslušnej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné. Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.