Špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Květoslava Hornišová

Konzultačné hodiny:

utorok 14.00 – 15.00 (po dohovore v inom čase, kontakt: khornisova@zsmszavodie.sk)

 

Hlavné úlohy školského špeciálneho pedagóga:

• Priamo sa podieľa na výchove a vzdelávaní zdravotne znevýhodnených žiakov, najmä žiakov zdravotne postihnutých, žiakov s vývinovými poruchami učenia a vývinovými poruchami správania.
• V spolupráci s vedením školy a ostatných pracovníkov školy sa usiluje vytvoriť zdravotne znevýhodneným žiakom také podmienky výchovy a vzdelávania, aby aj títo žiaci mohli byť v škole úspešní, cítili sa prijatí v kolektíve a zakúsili radosť z učenia.
• Koordinuje tvorbu individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Usmerňuje úpravu učebných osnov vo vybraných predmetoch pre týchto žiakov.
• V procese vyučovania poskytuje vyššie uvedeným žiakom individuálne špeciálnopedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby.
• Poskytuje konzultácie a rady ostatným pedagogickým pracovníkom školy ohľadne prístupu, spôsobu vyučovania a hodnotenia zdravotne znevýhodnených žiakov.
• Poskytuje konzultácie a rady rodičom zdravotne znevýhodnených žiakov ohľadne práce doma v rámci zachovania jednotného výchovného prístupu školy a rodiny.
• Spolupracuje s poradenskými zariadeniami, najmä s CPPPaP a CŠPP.
• Spolupracuje s výchovným poradcom.
• Spolupracuje s metodickým združením pre 1. stupeň ZŠ.
• Zúčastňuje sa zápisu žiakov do prvých ročníkov za účelom včasnej prevencie porúch učenia. Odporúča riaditeľovi školy, či je vhodné prijať dieťa s určitým zdravotným postihnutím vzhľadom na technické a personálne vybavenie školy.
• V spolupráci s učiteľmi najmä na prvom stupni ZŠ sa zameriava na včasnú diagnostiku príznakov vývinových porúch učenia a správania v snahe predchádzať ďalšiemu rozvoju porúch.
• Venuje starostlivosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, najmä na 1. stupni ZŠ.

Pozn: Ďalšie informácie nájdete v našom školskom vzdelávacom programe, najmä v časti Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami.

Motto: Dieťaťu s akýmkoľvek problémom nepomôžeme tým, že ho budeme ľutovať, že ho budeme príliš obraňovať alebo mu príliš uľahčovať cestu. Na druhej strane ani veľká tvrdosť a prísnosť, prehnané očakávania na výkon dieťaťa nie sú ideálnym riešením situácie.

Ale správna a aktívna pomoc všetkých zúčastnených strán ( rodič, triedny učiteľ, ostatní vyučujúci, asistent učiteľa, vychovávateľ, špeciálny pedagóg v škole i centre, psychológ v škole i centre a v konečnom efekte aj dieťa samé – čím staršie, tým viac), mu dáva zajtra priestor na pokrok a rozvoj, v ktorý sme pred časom ani nedúfali.