Dažďová voda

Logo
Supported by a grant from Iceland,Liechtenstein, Norway.
Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic.
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Mysli globálne, konaj lokálne“ – Think globally, act locally“

Názov projektu: Využitie dažďovej vody na základnej škole v Závodí.
Číslo Projektu: ACC03010
Názov Programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom
Riadiaci orgán: Úrad vlády Slovenskej republiky
Zdroj financovania: Finančný mechanizmus EHP a Štátny rozpočet Slovenskej republiky
Výška grantu: 38 271,00 EUR
Trvanie projektu: predpokladaný termín ukončenia 06/2015
Kontakty :
www.eeagrants.sk
www.eeagrants.org

PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu

Hlavný zámer projektu: Zvyšovanie povedomia a informovanosti o zmene klímy a prispôsobení sa týmto zmenám. Za týmto zámerom sme pripravili projekt, ktorý rieši dve hlavné oblasti:

• implementáciu environmentálnej výchovy do vyučovacieho procesu, a to v súlade so školským a štátnym vzdelávacím programov vrátane informačných podujatí
• implementáciu vodozádržných opatrení v areáli školy, nakoľko dažďová voda, ktorá spadne na strechy budov školy bola do realizácie projektu odvádzaná do kanalizácie

Hlavné opatrenia, ktoré sme zrealizovali v areáli školy:

• Bioretenčné systémy s povrchovým vsakom – dažďová záhrada a zberné jazierko
• Bioretenčné systémy s povrchovým vsakom – zberné nádoby na dažďovú vodu a zavlažovací systém, zachytenie prebytočnej vody do vsaku
• Vodopriepustnosť povrchov na školských dvoroch a priľahlých plochách – zatrávňovače a vsaky
• Zvyšovanie podielu zelene – výsadba vzrastlých stromov s obvodom kmeňa min. 18 cm.

Hlavné aktivity na podporu povedomia a informovanosti o využívaní dažďovej vody:
Počas projektu sme realizovali 4 informačné aktivity :
• Otvárací workshop
• Deň otvorených dverí
• Celoškolská súťaž na tému voda.
• Výstava k téme zmeny klímy a manažovania vôd.

Cieľová skupina projektu:
– žiaci školy
– pedagogickí zamestnanci školy
– deti materskej školy
Ukazovatele projektu:

konKapitola/Limit rozpočtovej kapitoly

Prijímateľ []

Spolu [€]

Mzdové náklady

6 641

6 641 €

Cestovné náklady

0

0

Nákup zariadenia

0

0

Nákup nehnuteľností

0

0

Náklady na materiál a zásoby

0

0

Náklady na nákup iných tovarov a služieb

30 430

30 430

Publicita

1 200

1 200

Náklady na stavebné práce – sumárne

0

0

Nepriame náklady

0

0

Iné náklady

0

0

Príspevky v naturáliách

0

0

Spolu

38 271

38 271

Plánované vodozádržné opatrenia (galéria):

Uskutočnené vodozádržné opatrenia (galéria) :

Otvárací workshop

sa konal dňa 12.11.2014, žiakom boli prezentované informácie o aktivitách projektu. Workshop bol prístupný aj rodičovskej verejnosti a obyvateľom mestskej časti Závodie.

Po realizácii otváracieho workshopu a aj počas trvania projektu sa učitelia priebežne venovali v každej triede problematike vody, jej významu, využitia, znečisťovania, ochrany pod. V každej triede a ročníku boli odučené minimálne štyri vyučovacie hodiny s uvedenou problematikou.

Deň otvorených dverí

Dňa 11.12.2014 sa na našej škole konal DOD. Tento deň sa učitelia spolu so žiakmi venovali na všetkých predmetoch problematike vody. Viac si môžete prečítať tu – http://zszavodie.sk/?p=4450 .

Výstava prác a projektov žiakov

V mesiaci marec 2015 a marec 2016 boli v priestoroch školy vystavené práce žiakov prezentované výtvarnými a ručnými prácami, tvorbou básní na tému zmeny klímy a manažmentu vôd.