O materskej škole

Kontaky

Adresa : Materská škola pri základnej škole, J. Závodského 16, 010 04 Žilina
Telefón : 041/7634680
Riaditeľka pre MŠ: Emília Hubočanová
email : ehubocanova@zsmszavodie.sk
Alokovaná trieda v ZŠ :
Telefón : 041/7634788

Mesto Žilina oznamuje zákonným zástupcom detí informácie o materských školách zabezpečujúcich prevádzku počas letných prázdnin spolu s  termínmi. Viac si prečítate TU.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že prevádzka Materskej školy pri ZŠ, J.Závodského 16 bude otvorená v čase od 3.júla 2017 do 21.júla 2017. 

Prihlasovanie detí na letnú prevádzku sa uskutoční  v dňoch :

11.apríla 2017 /utorok/            od 8.00 – 16.00 hod.

12.apríla 2017 /streda/             od 8.00 – 16.00 hod.

13.apríla 2017 /štvrtok/           od 9.00 – 11.00 hod.

Pri prihlasovaní  je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve MŠ, ktoré si rodič vyžiada v materskej škole, ktorú dieťa navštevuje.

Bližšie informácie na tel.č 7634680 , email: ehubocanova@zsmszavodie.sk

 O nás

História našej materskej školy sa začala písať v auguste roku 1951, kedy v objekte JRD bolo zriadené 1 oddelenie MŠ. V roku 1968 sa presťahovala do dnešnej budovy, kde boli zriadené 2 triedy MŠ a kuchyňa s jedálňou pre žiakov ZŠ. Od roku 1988 súži budova iba materskej škole. V roku 1996 bola v priestoroch ŠKD pri ZŠ zriadená 3 trieda MŠ, ktorá je tam umiestnená do dnes. 1. januára 2005 sa materská škola zlúčila so ZŠ v Závodí a tak vznikol samostatný právny subjekt ZŠ s MŠ . Sme školou rodinného typu. Materská škola je trojtriedna s počtom zapísaných detí 65. Nachádza sa v prímestskej časti Závodie v tesnej blízkosti hlavnej cesty, asi 500 m od sídla ZŠ. Je umiestnená v neúčelovej budove, kde sa nachádzajú dve triedy s príslušnými šatňami, spálňa pre druhú triedu, spoločné sociálne zariadenie , výdajná školská jedáleň, riaditeľňa . Materská škola má dva samostatné vchody a vlastnú plynovú kotolňu. Tretia trieda je alokovaná vo vedľajšej budove ZŠ, na prvom poschodí. Má samostatnú šatňu a WC. Strava sa pre deti MŠ dováža zo ŠJ pri ZŠ v Závodí. K areálu MŠ patrí aj školská záhrada, ktorá je vybavená dvoma pieskoviskami, drevenou preliezkou so šmýkačkou, drevenými koníkmi, vláčikom, lavičkami, kolotočmi a záhradným domčekom. Školský dvor poskytuje deťom priestor pre spontánne pohybové vyžitie v bezpečnom prostredí.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja jeho schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady pre jeho ďalšie vzdelávanie. Pripravuje ho na život v spoločnosti v súlade s jeho individuálnymi a vekovými osobitosťami. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začlenenie do skupiny a kolektívu. Deti sú citlivé a zraniteľné a preto celému kolektívu záleží na tom, aby boli deti po celý deň v materskej škole šťastné. Robíme všetko preto, aby bol čas prežitý v materskej škole pre každé dieťaťa radosťou, príjemnou skúsenosťou a zdrojom dobrých základov do života a vzdelávania.

Materská škola sa zameriava:
Na zdravý životný štýl – rozvíjať zmysel pre zdravý spôsob života, správne stravovacie návyky, zmysel pre aktívny pohyb
Na vytváranie podnetného prostredia, v ktorom si deti dokážu rozvíjať svoje súčasné potreby a záujmy z rôznych oblastí života – práca s PC, interaktívnou tabuľou…
Rozvíjanie tvorivosti a fantázie pri práci s kreatívnou učebňou LEGO DACTA,
Rozvíjanie talentu detí prostredníctvom krúžkov a v spolupráci so ZUŠ,
Oboznamovanie s cudzím jazykom .

Ponuka našej materskej školy je široká, realizujeme množstvo aktivít pre deti i rodičov.

Triedy

Kuriatka
vekové zloženie 3 – 5 ročné
počet detí 22
Učiteľky : Aďka Randová, Milka Hubočanová

Lienky
vekové zloženie 4 – 6 ročné
počet detí 22

Učiteľky : Janka Hlaváčová, Ľubica Červená

Včielky
vekové zloženie 5 – 6 ročné
počet detí 22
učiteľky : Ivka Kucháriková, Anna Chobotová