Školská jedáleň

 

Zoznam pracovníkov ŠJ

Anna Závodská – vedúca ŠJ
Zuzana Kováčiková – administ.pracovníčka
Slavka Kopcová – hlavná kuchárka
Emília Jarotová – kuchárka
Iveta Valentová – kuchárka
Lenka Poljaková – kuchárka
Anna Frátriková – kuchárka
Denisa Krištofíková – kuchárka
Adriana Hlávková – kuchárka
Gabriela Fabšíková – kuchárka

Naša ŠJ pomáha pri výchove Vašich detí k spoločenskému správaniu, k zásadámzdravej výživy, k hygiene a stolovaniu a pomáha pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí. Jedálne lístky sa zostavujú podľa zásad, ktoré vychádzajú zo všeobecne platných odporúčaní:

a/  odporúčané výživové dávky potravín / pri voľbe stravy sa vychádza z vekových potrieb stravníkov

b/  platné spotrebné normy

c/  krajové zvyklosti v stravovaní, požiadavky cirkevného kalendára ako aj možnostiam výšky finančných limitov.

V školskom stravovaní je zakázané používať a pripravovať pokrmy z epidemiologicky rizikových potravín:

– mleté mäsa, vrátane mletých rýb z obchodnej siete,

– zabíjačkovú kašu, vnútornosti okrem bravčovej pečene,

– huby s výnimkou húb z distribučnej siete /st. šampiňóny/,

– nedostatočne tepelne spracované vajcia, šľahačku a smotanu bez tepelnej úpravy,

– majonézu, tepelne nespracované mäkké údenárske výrobky,

Finančný limit na nákup potravín a úhradu stravovania v zariadeniach školského stravo-

vania je nasledovný:

MŠ:1,29 EUR, bez olovrantu: 1,06 EUR   

stravníci od 6-11 rokov:          1,11 EUR

stravníci od 11-15 rokov:        1,19 EUR

dosp. stravníci- zamestnanci: 1,19 EUR 

stravníci športových tried: 1,48 EUR

Úhrada nákladov na stravovanie sa vykonáva mesačne vopred od 20.-tého

do 30.-tého dňa v mesiaci a to:

a/  formou poštového peňažného poukazu U

b/  trvalým príkazom

c/  iným spôsobom

Potvrdenie o zaplatenej strave treba odovzdať v ŠJ najneskôr v posledný pracovný deň v mesiaci. Ak stravník uhrádza stravu iným spôsobom ako poštovou poukážkou, napr. prevodom z banky, je potrebné vykonať platbu aspoň dva dni pred posledným pracovným dňom v mesiaci, aby platba prišla včas na účet ŠJ. Stravník, ktorý nebude mať včas uhradenú stravu a nepreukáže sa dokladom o zaplatení, nebude prihlásený v prvý deň v mesiaci na stravu a obed nedostane. Prihlásený bude opäť až vtedy, keď odovzdá doklad o zaplatení. Ak platí rodič stravu priamo zo svojho účtu, je nutné uvádzať meno žiaka-stravníka /nie rodiča/ a  variabilný symbol.z poštovej poukážky. Potvrdenie o zaplatení stravy sa odovzdáva v ŠJ do schránky, ktorá sa nachádza pri vstupe do budovy, prípadne administratívnej pracovníčke ŠJ od 10,30 hod. do 14,00 hod. 

 

Odhlasovanie stravy

pyramida

 

Finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií    stravníkov a výška príspevku  na stravovanie  v zariadeniach školského stravovania

V súlade s finančnými  pásmami  vydanými  Ministerstvom školstva, vedy,  výskumu a  športu SR a  na  základe  VZN  č. 17/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v  školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni  schváleného Mestským  zastupiteľstvom  v  Žiline dňa 17. 10. 2011 sa mení v zariadeniach školského stravovania od 1. januára 2012 úhrada  nákladov  na  potraviny   na  jedno  jedlo podľa  vekových  kategórií stravníkov. Výška príspevku na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni bude realizovaná podľa III. finančného pásma – bežné stravovanie a  stravovanie žiakov v športových triedach a  športových školách. Výška príspevku na nákup potravín na jedno jedlo – diétne stravovanie bude podľa V. finančného pásma. Finančné pásma a  výška príspevku na stravovanie  v zariadeniach školského  stravovania  od  zákonného  zástupcu  dieťaťa  alebo žiaka,  zamestnancov  a  iných  dospelých  osôb  sú  uvedené  v prílohách  č. 1, 2 a 3.

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej   republiky a podľa § 6 ods. 1 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 9, 10 a § 141 ods. 5, 6  zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o výške príspevku na úhradu režijných nákladov  v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

č. 11/2012

Článok 1
Úvodné  ustanovenia

Predmetom  všeobecne  záväzného  nariadenia  je určenie výšky  mesačného   príspevku na   režijné náklady  a spôsob jeho úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej  jedálni od zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka (ďalej len „príspevok“). Príspevok je určený na čiastočnú úhradu režijných nákladov školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne.)

Článok 2
Príspevok na režijné náklady

Príspevok na režijné náklady je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania.

Príspevok na režijné náklady vo výške 0,10 € na jedno hlavné jedlo uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred spolu s príspevkom na nákup potravín.

Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise.

Vnútorný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v  budove školy.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktoré žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a pre dieťa z rodiny, kde je príjem najviac vo výške životného minima, príspevok neuhrádza.)

Článok 3

Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 06.2012.

Toto   všeobecne    záväzné    nariadenie   nadobúda   účinnosť dňom 01.09.2012. ) § 140 ods. 9 a 10,  § 141 ods. 5 a 6 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  a doplnení niektorých   zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 140 ods. 12  a § 141 ods. 8 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov.

S úctou

Ing. Igor  Choma, primátor mesta

Finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov

 

Dodávatelia II.

Dodávatelia I.