Školská jedáleň

Školská jedáleň

 Zoznam pracovníkov ŠJ:

Anna Závodská – vedúca ŠJ
Zuzana Kováčiková – tajomníčka ŠJ
Slavka Kopcová – hlavná kuchárka
Iveta Valentová – kuchárka
Lenka Poljaková – kuchárka
Anna Frátriková – kuchárka
Denisa Krištofíková – kuchárka
Miroslava Pecková – kuchárka
Adriana Hlávková – kuchárka
Gabriela Fabšíková – kuchárka

Naša ŠJ pomáha pri výchove Vašich detí k spoločenskému správaniu, k zásadám zdravej výživy, k hygiene a stolovaniu a pomáha pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí. Jedálne lístky sa zostavujú podľa zásad, ktoré vychádzajú zo všeobecne platných odporúčaní:

a/  odporúčané výživové dávky potravín / pri voľbe stravy sa vychádza z vekových potrieb stravníkov
b/  platné spotrebné normy
c/  krajové zvyklosti v stravovaní, požiadavky cirkevného kalendára ako aj možnostiam výšky finančných limitov.

V školskom stravovaní je zakázané používať a pripravovať pokrmy z epidemiologicky rizikových potravín:

– mleté mäsa, vrátane mletých rýb z obchodnej siete,
– zabíjačkovú kašu, vnútornosti okrem bravčovej pečene,
– huby s výnimkou húb z distribučnej siete /st. šampiňóny/,
– nedostatočne tepelne spracované vajcia, šľahačku a smotanu bez tepelnej úpravy,
– majonézu, tepelne nespracované mäkké údenárske výrobky

Príspevok  na  úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným  nariadením mesta Žilina – VZN č. 13/2019 platné od 1.9.2019:

Stravník MŠ bez dotácie:

Bežné stravovanie Desiata Obed Olovrant Príspevok na čiastočné režijné náklady Spolu Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka Úhrada zákonného zástupcu
Stravník MŠ

(2 – 5 rokov)

0,36 0,85 0,24 0,10 1,55 0,- 1,55

 

Stravník MŠ s dotáciou:

Bežné stravovanie Desiata Obed Olovrant Príspevok na čiastočné režijné náklady Spolu Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka Úhrada zákonného zástupcu
Stravník MŠ

(5-6 rokov) – PREDŠKOLÁK

0,36 0,85 0,24 0,10 1,55 1,20 0,35

 

Stravníci ŽŠ, športových tried a dospelí:

Bežné stravovanie Desiata Obed Olovrant Príspevok na čiastočné režijné náklady Spolu Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka Úhrada zákonného zástupcu
Základná škola –

I. stupeň

1,15 0,10 1,25 1,20 0,05
Základná škola – II.stupeň 1,23 0,10 1,33 1,20 0,13
Základná škola – športové triedy 1,48 0,10 1,58 1,20 0,38
Zamestnanci škôl a školských zariadení 1,33 1,33  

 

Predmetom VZN je určenie výšky mesačného príspevku na režijné náklady a spôsob jeho úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni od zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka (ďalej len „príspevok“). Príspevok je určený na čiastočnú úhradu nákladov ŠJ a výdajnej ŠJ. Príspevok na režijné náklady je určený na nákup materiálno-technického vybavenia ŠJ vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené sa zabezpečením hygieny a kultúry stolovania.

Úhrada stravy:

Úhrada nákladov na stravovanie pre deti, ktoré nemajú nárok na dotáciu a pre dospelých stravníkov sa vykonáva mesačne vopred od 20-tého do 30-tého dňa v mesiaci a to:

  • Formou poštového peňažného poukazu U
  • Trvalým príkazom
  • Iným spôsobom – internet banking

Úhrada nákladov na stravovanie pre deti, ktoré majú nárok na dotáciu, tzv. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie (náklady na nákup potravín a režijné náklady) sa platí preddavkovo vo výške 20,-€ na účet školskej jedálne – IBAN : SK49 5600 0000 0003 0367 4002, pri platbe je potrebné zadávať variabilný symbol dieťaťa, prípadne uviesť do poznámky pre prijímateľa meno, priezvisko a triedu dieťaťa.

Odhlasovanie stravy:

Dieťa MŠ:

Povinnosťou zákonného  zástupcu je odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase (v pracovný deň vopred do 14.00h osobne alebo telefonicky na tel. čísle – MŠ1 a MŠ2: 041/ 763 46 80, MŠ3: 041/ 763 47 88 a v prípade ochorenia dieťaťa cez víkend v pondelok najneskôr do 7,00h – telefonicky v MŠ).

Dieťa ZŠ, dospelý stravník:

V prípade neprítomnosti žiaka v škole je povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v pracovný deň vopred do 14.00h a to nasledujúcimi spôsobmi:

  • osobne
  • alebo cez internet: strava.cz, kde sa prihlásite cez prihlasovacie údaje na objednávanie stravy cez internet, ktoré ste dostali od triednych učiteľov Vašich deti
  • alebo telefonicky na tel. čísle: 041/ 72 324 50 a v prípade ochorenia dieťaťa cez víkend v pondelok najneskôr do 7,00h – telefonicky.