Dvere do Británie (po)otvorené

Jednou z našich projektových cieľov aktivity Krajina, ktorej jazyk sa učím je okrem zdokonalenia sa v cudzom jazyku priblížiť žiakom reálne prostredie Veľkej Británie, poukázať na základné piliere histórie, kultúry, spoločnosti, voviesť ich do problematiky súčasného vývoja krajiny.

O to sme sa v priebehu mája snažili aj na hodinách anglického jazyka. Počas nich sa žiaci prostredníctvom DVD Window on Britain 1 – časť úvod do Veľkej Británie a Londýn a pomocou interaktívnych prezentácií zdokonaľovali v počúvaní s porozumením, venovali sa pojmovým mapám, oboznámili sa so známymi architektonickými a kultúrnymi pamiatkami, atrakciami, významnými historickými dátumami, snažili sa v texte počúvaním zachytiť špecifické informácie, tvorili dialógy pre modelové situácie (v metre, v obchode, v reštaurácii). Žiaci ocenili zrozumiteľnosť hovoreného slova prispôsobenú ich úrovni ovládania jazyka, názornosť celej sekcie Londýn z daného DVD a možnosť aktívne a tvorivo sa zapojiť.

Okrem vzdelávacieho cieľa bol naplnený aj ďalší – výchovný – deti boli vedené k rešpektovaniu multikultúrnej spoločnosti, ale i k budovaniu pozitívneho postoja k vlastnej krajine a k národnej identite.

Daná aktivita predchádzala jazykovo-poznávaciemu pobytu v Londýne a Oxforde. Za realizáciu danej aktivity boli zodpovední odborní pracovníci aktivity, interaktívne prezentácie, ktoré boli využité na hodinách anglického jazyka, boli vytvorené odbornými pracovníkmi zodpovednými za realizáciu.