Zaujali nás gotické stavby

Na hodinách dejepisu sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka oboznámili s gotickým slohom, niektorými gotickými stavbami Európy a  zamerali sa aj na spoznávanie gotických stavieb na Slovensku. Pripravili si zaujímavé projekty, ktoré si potom predstavili v triede navzájom. Projekty pripravili na papier alebo vo forme prezentácií v Power Pointe. Vedomosti čerpali z rôznych zdrojov, ale najmä zážitkovým učením na exkurziách pod názvom Gotická cesta 1 a 2 v rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého, aktivita 1.1 Chcem vedieť, o čom čítam, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Ostáva nám už len dúfať, že vedomosti, ktoré nadobudli využijú v ďalšom štúdiu.