Tematický deň Veľká Británia

Ďalšou z plánovaných projektových aktivít NFP Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, Aktivita 2.1 Krajina, ktorej jazyk sa učím, bol Tematický deň Veľká Británia. Žiaci 4. – 9. ročníka sa počas hodín anglického jazyka spoznali základné informácie o Veľkej Británii vo forme krátkej prezentácie, potom sa venovali dvom kľúčovým témam, ktorými boli Jedlo a Škola vo Veľkej Británii. Pri pozeraní videa mali možnosť aspoň sprostredkovane vidieť reálie krajiny, počuť rodených hovorcov, zoznámiť sa s ich tradičným životným štýlom. Prostredníctvom pracovných listov za pomoci svojich vyučujúcich spoznávali novú slovnú zásobu, oboznamovali sa s typickými frázami pre dané oblasti života, vypočuli si pieseň spievanú v školských jedálňach, porovnávali jedlo a školy v Anglicku s tými, ktoré sú typické pre našu krajinu, na výbere možností správne/nesprávne cvičili si počúvanie s porozumením. Svoje nové poznatky v závere hodiny aplikovali na zostavenie vlastného krátkeho textu. Deti sa počas hodín živo zapájali do vyučovacieho procesu a snažili sa čo najviac zoznámiť s vybranými okruhmi tradičného života v Anglicku. Komunikácia v angličtine, dovtedy nepoznané témy, video materiál a zaujímavo spracované pracovné listy so širokou škálou cvičení boli oživením hodín a motivačným faktorom v celkovej výučbe jazykov.